dnes je 22.7.2024

Input:

391/2013 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

č. 391/2013 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2013
o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon”) k provedení § 52 písm. a) a c) zákona a podle § 95 odst. 2 zákona v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 52 písm. b) zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Tato vyhláška stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova, pokud jiným právním předpisem upravujícím posuzování zdravotní způsobilosti není stanoveno jinak1) .
(2)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  výkonnostním sportovcem osoba, která
1.  vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
2.  je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,
b)  vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců,
c)  školou se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (dále jen „sportovní škola”) škola, v níž se žák nebo student (dále jen „žák”) vzdělává v oboru vzdělání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu,
d)  organizovaným sportem sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než uvedených v písmenu a) nebo b),
e)  neorganizovaným sportem sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva,
d)  zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport, při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými nároky na zdraví sportovce, který takový sport vykonává.
§ 2
(1)  Zdravotní způsobilost se posuzuje ke zdravotní náročnosti výkonnostního sportu, vrcholového sportu, organizovaného sportu, neorganizovaného sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách nebo k předmětu tělesná výchova za účelem uvolnění žáka z vyučování tohoto předmětu (dále jen „předmět tělesná výchova”).
(2)  Nemoci, stavy nebo vady vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost ke sportu, sportu a tělesné výchově ve sportovních školách nebo předmětu tělesná výchova jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů upravujících zdravotní způsobilost ke vzdělávání2) .
Lékařské prohlídky nezbytné pro posouzení
zdravotní způsobilosti a odborná vyšetření
§ 3
(1)  Druhy lékařských prohlídek jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti
a)  k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách
1.  vstupní
Nahrávám...
Nahrávám...