dnes je 22.7.2024

Input:

Organizační řád mateřské školy a jeho náležitosti

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 Organizační řád mateřské školy a jeho náležitosti

Bc. Lenka Polášková

Organizační řád školy patří mezi klíčové dokumenty mateřské školy. Nastavuje základní organizační strukturu, vymezuje odpovědnost a kompetence jednotlivých pracovníků. Organizační řád vypracovává ředitel(ka) školy. Nelze ho nastavovat bez podrobné znalosti organizace. Častým nedostatkem organizačních řádů škol a školských zařízení bývá skutečnost, že nezahrnuje informace k problematice rovného zacházení, předcházení diskriminaci a rasismu a oblast ochrany osobních a tzv. citlivých údajů zaměstnanců. Tuto informaci, doporučuji taktéž zahrnout.

Náležitosti organizačního řádu zahrnují (možný příklad rozvržení obsahové části):

Úvod
 • Základní údaje o organizaci.

 • Informace o zřizovací listině.

 • Informace o zařazení školy v rejstříku škol a školských zařízení.

 • Komplexní přehled vnitřních předpisů.

 • Konkretizace o zakotvení organizačního řádu.


 1. Všeobecná ustanovení
 • Úvodní ustanovení.

 • Poslání a postavení mateřské školy.


 1. Organizace školy
 • Zaměstnanci školy a jejich kompetence a povinnosti vyplývající z konkrétní, pracovní pozice.

 • Organizační schéma školy.

 • Zásady ochrany osobních údajů

 • Zásady rovného přístupu a předcházení xenofobii a rasismu.

 • Informace k nastaveným normám v oblasti organizace a řízení.

 1. Závěrečná ustanovení
 

VZOR ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY (příklad)

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ a ÚVOD ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

Úvodní ustanovení

1. Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2. Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce.

3. Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Postavení a poslání mateřské školy

1. Mateřská škola Žabička v Nových Hradech byla usnesením zastupitelstva města Nové Hrady zřízena s platností od 1. 12. 2045 příspěvkovou organizací. Je samostatným právním subjektem – její součástí je školní jídelna.

2. Základní postavení mateřské školy je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní výchovu a vzdělávání, podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobní rozvoj. Poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zohledňuje specifika, vyplývající z chronického onemocnění dětí.

II. ORGANIZACE ŠKOLY – ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

Organizační členění školy a konkretizace pozic

V čele školy jako právního subjektu je ředitelka školy – vedoucí organizace, která odpovídá za plnění úkolů organizace.

Škola se dále člení na vedení školy, zástupkyni ředitelky, učitelky, vedoucí školní jídelny a správní zaměstnance.

Statutární orgán školy

 • Statutárním orgánem školy je ředitelka. Zastupuje školu, pokud není učiněno jinak.

 • Řídí školu a plní povinnosti vedoucího organizace. Odpovídá za chod ve všech oblastech.

 • Řídí, deleguje ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím pedagogických rad a provozních porad.

 • Je zodpovědná za chod organizace, za všechna rozhodnutí svá i svých podřízených.

 • Schvaluje organizační strukturu školy.

 • Zodpovídá za obsah ŠVP, Školního řádu a dohlíží na plnění požadavků všech oblastí vyplývajících ze závazných dokumentů.

 • Provádí kontrolní a metodickou činnost, na základě obecně závazných pokynů. Kontroluje chod školy ve všech oblastech.

 • Zpracovává školní řád, vnitřní řád školy a další dokumenty vztahující se k řízení školy.

Povinnosti ředitelky v oblasti výchovně - vzdělávacího procesu

 • Odpovídá za plnění rámcového vzdělávacího programu.

 • Řídí vzdělávání v mateřské škole v souladu s platnými normami a specifickými podmínkami MŠ.

 • Vytváří podmínky při realizaci dalších akcí školy, které navazují na standardní program.

 • Rozhoduje o přijetí dětí do mateřské školy.

 • Ve spolupráci s ostatními pracovnicemi vypracovává školní vzdělávací program.

 • Realizuje zápis dětí do MŠ.

 • Rozhoduje o ukončení docházky dítěte do MŠ.

Pracovně – právní problematika a povinnosti ředitelky (statutárního orgánu)

 • Přijímá pracovníky do pracovního procesu, zabezpečuje personální obsazení školy, vyhotovuje pracovní smlouvy.

 • V souladu s pracovní smlouvou a se zřetelem ke konkrétním podmínkám škol věcnou náplň pracovních činností zaměstnanců.

 • Rozvazuje pracovní poměr: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době.

 • Určuje dobu čerpání dovolené podle plánu dovolených.

 • Nařizuje práci přesčas, rozhoduje o čerpání náhradního volna, o vhodnější úpravě pracovního času.

 • Poskytuje pracovní volno z důležitých důvodů při osobních překážkách v práci.

 • Přiznává odměny a další pohyblivé složky platu podle výsledků práce zaměstnanců.

 • Pověřuje pracovníky školy dalšími úkony (výlety, plavecký výcvik…).

 • Vysílá zaměstnance na pracovní cesty.

 • Zodpovídá za dodržování pracovního řádu.

 • Projednává výsledky kontrolní činnosti s příslušnými zaměstnanci.

 • Seznamuje podřízené zaměstnance s pracovně právními předpisy, kontroluje jejich dodržování.

 • Přiznává náhrady cestovních výdajů.

 • Zodpovídá za vedení personalistiky a za evidenci podkladů pro stanovení mezd, které jsou zpracovány v mateřské škole mzdovou účetní.

 • Zodpovídá za vedení předepsané dokumentace.

 • Respektuje práva a povinnosti zaměstnanců, vyplývající ze Zákoníku práce.

Ekonomie a finance a povinnosti ředitelky (statutárního orgánu)

 • Zajišťuje efektivnost využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

 • Zajišťuje dodržení rozpočtové kázně.

 • Zabezpečuje správu svěřeného majetku.

 • Schvaluje a provádí objednávky školy.

 • Uzavírá zákonné pojištění organizace.

 • Zodpovídá za daňové odvody sociálního, zdravotního a nemocenského pojištění.

 • Zodpovídá za všechny úkony vyplývající z povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům.

Bezpečnost, ochrana zdraví

 • Ředitelka zodpovídá za plnění úkolů BOZP, PO. Plánuje, kontroluje úkoly a opatření směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti.

 • Seznamuje zaměstnance školy s předpisy BOZP, PO. Přičemž může úkony v oblasti zajištění BOZP, BOZ a PO pověřit také jiné osoby.

 • Zodpovídá za proškolení zaměstnanců v těchto oblastech.

 • Zodpovídá za vedení předepsané dokumentace v oblasti BOZP, PO.

 • Dbá, aby byl zajištěn nezávadný stav objektů a technických zařízení, zodpovídá za provádění požadovaných kontrol a revizí.

 • Zajišťuje vedení evidence úrazů.

Povinnosti ředitelky (statutárního orgánu), v případě externí spolupráce a vztahů

 • Zajišťuje komunikaci se zřizovatelem.

 • Zajišťuje komunikaci s kontrolními orgány (ČŠI, KHS, apod.)

 • Projednává se zřizovatelem koncepci rozvoje školy, rozpočet a materiální podmínky pro činnost školy.

Oblast dokumentace

 • Ředitelka školy zodpovídá za vedení dokumentace školy.

 • Zodpovídá za archivaci, skartaci dokumentace školy.

 • Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstup školy.

 • Vydává vnitřní normy, směrnice a kontroluje jejich plnění.

Přehled dokumentace mateřské školy

 1. Ekonomie a správa majetku

Směrnice pro kolování účetních dokladů:

 • účtový rozvrh

 • odpisový plán

 • postupy evidence a účtování o zásobách

 • směrnice pro hospodaření s majetkem

 • směrnice k inventarizaci

 • směrnice pro účtování cestovních náhrad

 • směrnice k ochraně majetku školy

 • směrnice pro vedení pokladní hotovosti

 1. Bezpečnost, hygiena práce
  • pracovní řád

  • vnitřní řád pro zaměstnance

  • vnitřní platový předpis

  • provozní řád školy

  • směrnice pro poskytování OOPP

  • vnitřní pokyn k postupu při školních i pracovních úrazech

  • směrnice k provedení BOZP

  • směrnice k organizaci školení BOZP a PO

  • pravidla čerpání FKSP

  • provozní řád školní kuchyně

Nahrávám...
Nahrávám...