dnes je 19.7.2024

Input:

Nové hygienické limity pro školy podle nové vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz školských zařízení

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.5.5 Nové hygienické limity pro školy podle nové vyhlášky č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz školských zařízení

JUDr. Eva Dandová

Ministerstvo zdravotnictví připravilo rekodifikaci vyhlášky č. 410/2005 Sb.,  o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Dne 1. července nabývá účinnosti nová vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 410/2005 Sb. a všechny její pozměňující vyhlášky.

Odůvodnění změn

Důvodem předložení návrhu nové vyhlášky bylo, že ve školním roce 2022-2023 ukončilo základní vzdělání o cca 11 000 žáků více než v předešlém školním roce, a že požadavek na navýšení kapacit středních škol bude potřebný ještě cca 2 až 3 roky.

Východiskem nové vyhlášky je zjednodušení uložených povinností (nastavení mírnějších hygienických požadavků) a předání vybraných rozhodovacích kompetencí zřizovatelům, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a sociálně výchovné činnosti, provozovatelům živností definovaných § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině s počtem dětí více jak 12. Právní úprava nově vypouští striktní parametry, které stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb., jako např. plošné ukazatele, tj. m2 na dítě/žáka nebo počty osob na počet zařizovacích předmětů na hygienickém zařízení, dochází k zmírnění požadovaných povinností.

V žádném případě však tímto opatřením nedojde k ohrožení principů ochrany veřejného zdraví.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2024, a to v návaznosti na novou vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která nahradí vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

O společné účinnosti těchto vyhlášek bylo rozhodnuto z důvodu převedení stavebně-technických požadavků z hygienické legislativy do legislativy MMR a s tím související nutností zachovat kontinuitu v ochraně zdraví, tj. zajistit bezpečné prostředí pro děti a žáky ve školách a dalších regulovaných zařízeních pro děti a mladistvé. 

Původně bylo plánováno, že s nimi nabude účinnosti ještě jedna nová vyhláška, která nahradí vyhlášku č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Návrh této vyhlášky však zatím ministerstvo zdravotnictví nepředložilo do připomínkového řízení, takže není známo, kdy nabude účinnosti. Jisté však je, že tyto tři předpisy budou na sebe navazovat a společně budou řešit veškeré technické i hygienické požadavky na školská zařízení.

Změny v nové vyhlášce

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví platí, že školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jsou povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem. Tuto povinnost má i osoba provozující v provozovně živnost, jejíž náplní je péče o děti do 3 let věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení, soukromé škole nebo zařízení sloužícím odbornému vzdělávání dětí a mladistvých, nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení a také poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, pokud se jedná o dětskou skupinu nad 12 dětí. Předmětná vyhláška upravuje pro tato zařízení hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid.

Vyhláška obsahuje celkem čtyři přílohy:

• Příloha č. 1 – Požadavky na hygienické zařízení

• Příloha č. 2 - Zásady pro práci dětí a žáků vsedě a ergonomické parametry školního nábytku

• Příloha č. 3 - Požadavky na denní, elektrické a sdružené osvětlení

• Příloha č. 4 - Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

Příloha č. 4 obsahuje dvě tabulky.

V tabulce č. 1 je stanoveno množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách, hernách, pracovnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání a dětské skupině a v tabulce č. 2 jsou stanoveny hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu.

Vyhláška odkazuje celkem na deset technických norem. Tyto normy jsou zveřejněny na internetových stránkách České agentury pro standardizaci.

Oproti vyhlášce č. 410/2005 Sb. však již vyhláška č. 160/2024 Sb. neupravuje stavebně technické požadavky, tj. plošné ukazatele v pobytových prostorech výše vyjmenovaných školských zařízení.

Vyhláška upravuje zřízení výukových prostor, tj. učeben bez další specifikace plošných ukazatelů, neboť stanovení kapacity škol a školských zařízení je kompetencí resortu školství v souladu s resortní legislativou. U ostatních typů vyhláškou regulovaných zařízení a provozoven je uvedené rozhodování o tzv. kapacitě předána zřizovatelům a provozovatelům definovaných subjektů v návaznosti na znalost místních podmínek a potřeb, při dodržení ukazatelů výměny vzduchu v daném prostoru a dalších požadavků stanovených vyhláškou. Pouze se specifikuje u výukových prostor určených pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením přizpůsobit tyto prostory druhu jejich zdravotního postižení a dále u škol uskutečňujících vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřízení relaxačních koutů mimo prostor lavic.

K vynětí plošných ukazatelů pro pobytové místnosti na dítě, žáka (učebny, herny, pracovny apod.) bylo přistoupeno proto, že nově tuto problematiku řeší

Nahrávám...
Nahrávám...