dnes je 19.7.2024

Input:

179/2006 Sb., Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění účinném k 1.4.2023

č. 179/2006 Sb., Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 30. března 2006
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
mění text v příloze
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 12 odst. 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 10 odst. 1, 4 a 5, § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 4
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 15 písm. b)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění přílohu
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 36 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 22 písm. h) a v části první ustanovení hlavy VII
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění přílohu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje
a)  systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
b)  kvalifikace,
c)  kvalifikační standardy profesní kvalifikace,
d)  hodnotící standardy profesní kvalifikace,
e)  Národní soustavu kvalifikací,
f)  pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
g)  práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
h)  působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
(2)  Ustanovení zvláštních právních předpisů1) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního předpisu2) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu3) vysokými školami nebo jejich součástmi,
b)  dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním,
c)  úplnou profesní kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání4) ,
d)  profesní kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu,
e)  Národní soustavou kvalifikací veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky,
f)  kvalifikačním standardem profesní kvalifikace strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
g)  hodnotícím standardem profesní kvalifikace soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
h)  autorizací oprávnění fyzické nebo právnické osoby
Nahrávám...
Nahrávám...