dnes je 19.7.2024

Input:

Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠ

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.6 Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠ

Bc. Lenka Polášková

Vzor
Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku. Jedním z úkolů – posláním – mateřské školy je připravit děti na reálný život. K tomu kromě samostatnosti patří také rizika, která na cestě k dospělosti a následně v samostatném a svobodném životě v demokratické společnosti mohou reálně potkávat.

Patologické jevy ovlivňují život jedince, který ovšem svým chováním ovlivňuje také životy ostatních, a nezřídka kdy se setkáváme s negativními důsledky chování jedince, který ovlivňuje celou skupinu, ať se jedná o sociální skupinu ve škole či doma.

Komentář: Popisujeme čtenáři, čeho chceme v oblasti prevence dosáhnout, jaký je úkol tzv. minimální prevence v mateřské škole.

Vytýčení sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence:

  • týrání a zanedbávání dětí;

  • drogová závislost, alkoholismus, nikotinismus;

  • šikanování, vandalismus a další formy násilného chování;

  • virtuální závislosti (PC, tablety, internet apod.);

  • xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus.

Komentář: Vytýčení oblasti sociálně patologických jevů vychází ze specifik dané mateřské školy. Nelze je tedy paušalizovat. Zpravidla přihlížíme k lokálnímu umístění mateřské školy, složení tříd a například k situacím, které jsme v kolektivu dětí již v minulosti museli řešit.

Cíl minimálního preventivního programu

Cílem primární prevence je zvýšení povědomí děti o rizicích, které přinášejí sociálně patologické jevy, patologické chování a závislosti různých typologií. Přičemž každá má svá specifika.

Rozvíjíme prevenci, která má nést takové základy, jež umožní pokračovat a navazovat prevencí sociálně patologických jevů na základní škole.

Naším cílem není primárně děti „strašit”, ale především poukazovat na příklady dobré praxe a takovými modely, které jsou prakticky orientované především do života. Preventivní výchovně vzdělávací působnost pedagogů je neodmyslitelnou součástí výchovy, vzdělávání a činností v mateřské škole.

Dobře známe rodinné prostředí našich dětí i děti samotné, klademe důraz na individuální přístup řešení jakéhokoli problému a zaručení absolutní diskrétnosti rodiči, který náš požádá o konzultaci, pomoc či radu.

Koncepce školy zdůrazňuje orientaci na „učící se organizaci” a také v problematice prevence sociálně patologických jevů se chceme i nadále rozvíjet. Důraz primární prevence je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, prospěšným aktivitám.

Samozřejmě ovlivňuje naši činnost a působení také skutečnost, že vzděláváme děti od 2 let věku. I zde je možno postupně děti vést k samostatnosti a prevenci patologického chování zejména v dětském kolektivu. Vést děti k utváření přátelství, vědomé toleranci, laskavému a vstřícnému chování vůči vrstevníkům a na tyto základy postupně navazovat.

Realizace aktivit minimální prevence:

  • Školní vzdělávací program - koncepce ŠVP; strategie preventivních aktivit.

  • Etická výchova v MŠ - prolíná všemi činnostmi.

  • Výchova ke zdravému životnímu stylu - realizace pohybových aktivit; tematicky

Nahrávám...
Nahrávám...