dnes je 19.7.2024

Input:

Zaplacení odstupného

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.22 Zaplacení odstupného

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Věc: Zaplacení odstupného

Vážený pane,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřel dne ............. s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, jste pracoval v naší škole jako ..................

Váš pracovní poměr skončí dohodou podle ustanovení  § 49 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“) ke dni ................., a to z důvodů organizačních změn.

Vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr k naší škole trval po dobu kratší než jeden rok, vznikl Vám v souladu s ustanovením  § 67  zákoníku práce nárok na odstupné ve výši Vašeho průměrného výdělku, tedy ..............,- Kč.

Dovoluji si Vás tímto informovat, že odstupné Vám bude vyplaceno ve výplatním termínu dne ...................

S pozdravem,

......................................................

zaměstnavatel

Komentář:

Zaměstnanec  při skončení pracovního poměru  má v zákonem upravených případech právo na vyplacení odstupného.

V ustanovení  § 67 ZP  jsou stanoveny formy a důvody ukončení pracovního poměru, při jejichž použití zaměstnanci odstupné náleží.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli zaplatit zaměstnanci odstupné ve výši, která je odstupňována podle doby trvání pracovního poměru u zaměstnavatele, a to v případech, kdy zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v  § 52 písm. a) až c)  zákoníku práce.

V těchto případech zaměstnanci náleží minimálně odstupné ve výši:

- jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

- dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

- trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

- součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle  § 86 odst. 4  zákoníku práce.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

V případě že je pracovní poměr rozvázán výpovědí či dohodou z důvodů uvedených v ustanovení  § 52 písm. d) , pak zaměstnanci náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku, ledaže by se zaměstnavatel zcela zprostil své odpovědnosti v případě, kdy byl se zaměstnancem pracovní poměr rozvázán výpovědí z důvodu, že nemůže podle

Nahrávám...
Nahrávám...