dnes je 17.4.2024

Input:

Ředitel mateřské školy - práva a povinnosti

21.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1
Ředitel mateřské školy – práva a povinnosti

Mgr. Lenka Polášková

Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11.

Obecný rámec funkce

Ředitel školy je osobou, která rozhoduje ve všech aspektech řízení a zároveň ve všech těchto aspektech nese právní odpovědnost za svá rozhodnutí.

Konkrétně tedy ředitel školy:

 • Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.

 • Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy.

 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.

 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření.

 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Zajišťuje, aby zákonní zástupci dětí byli informování o procesu výchovy a vzdělávání dítěte.

 • Zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem.

 • Odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými dětmi v organizaci.

 • Po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a zveřejňuje je způsobem v místě obvyklém.

 • Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy.

 • Rozhoduje o zařazení dětí do jednotlivých tříd, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 • Vytváří v organizaci podmínky pro realizaci společného vzdělávání.

 • Po projednání se zřizovatelem stanovuje rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ.

 • Stanovuje výši úplaty za vzdělávání. Odpovídá za to, že MŠ poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem. 

 • Odpovídá za řádné vedení dokumentace školy podle ustanovení § 28 ŠZ.

 • Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Jedná se o prostředky, které jsou mu přiděleny podle ustanovení § 160 až § 163 školského zákona. Jsou to prostředky účelově poskytnuté na:

  1. Platy, náhrady platů, mzdy, nebo náhrady mezd.
  2. Odměny za pracovní pohotovost.
  3. Odměny za práci konanou mimo pracovní poměr, formou dohod.
  4. Odstupné.
  5. Výdaje určené k úhradě veřejného pojištění.
  6. Příděly pro fond kulturních a sociálních potřeb a dále ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů.
  7. Výdaje určené na další vzdělávání pedagogických pracovníků.
  8. Výdaje určené přímo na rozvoj školy a kvality vzdělávání.
  9. Výdaje určené na podporu vzdělávání dětí se speciální vzdělávacími potřebami.

Práva a povinnosti ředitele školy nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jejím jménem v pracovněprávních vztazích. Zde má zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance., Například se vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup na dovolenou, uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu v případech, kdy získává nebo si zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci. Uzavírá nejen smlouvy či dohody podle zákoníku práce, ale také podle obchodního či například podle občanského zákoníku.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu. Jedná se o poradní orgán, který projednává v součinnosti s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Tedy třídní učitelky a asistenti pedagoga.

Je nutné rozlišit práva a povinnosti ředitele mateřské školy zřizované městem, obcí, svazkem obcí a ředitele mateřské školy soukromého subjektu. Zde hraje velmi významnou roli, zda je ředitel současně jednatelem subjektu. Záleží tedy na právním postavení školy.

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny.

Rozhoduje o zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Náležitosti konkursního řízení stanovuje ministerstvo zvláštním právním předpisem.

Ředitel příspěvkové organizace nese odpovědnost za činnost, kterou vykonávají také odloučená pracoviště.

Jmenována může být pouze osoba, která odpovídá požadavkům vyplývajícím z ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Požadavky na jmenování ředitele

Ředitelem mateřské školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 zákona o pedagogických pracovnících a získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 3 roky.

Ředitel školy musí splňovat obecné kvalifikační předpoklady pedagogického pracovníka, jimiž jsou svéprávnost (dříve nazývaná způsobilostí k právním úkonům), odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou ředitel vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázání znalosti českého jazyka. Kvalifikační předpoklady upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “ministerstvo“), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen “svazek obcí“), může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 zákona o pedagogických pracovnících získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Nahrávám...
Nahrávám...