dnes je 2.12.2022

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.11
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne ............. s Vaší školou, pracuji ve Vaší škole jako ...............

Vzhledem ke skutečnosti, že jste mi dosud neuhradili mzdu za měsíc prosinec 2021, a to ani do 15 dnů od její splatnosti, ruším tímto s Vaší školou okamžitě pracovní poměr v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“).

Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce mi náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Žádám Vás tímto o neprodlenou výplatu dlužné mzdy a výplatu náhrady mzdy v nejbližším výplatním termínu.

..................................................

zaměstnanec

Škola ........................., IČO: ....................., se sídlem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

V ...................... dne ......................

......................................................

(škola)

Komentář:

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech:

- pokud zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,

- pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Na tomto místě je třeba upozornit, že zatímco splatnost mzdy nastává - jak vyplývá z ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce, na které ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce výslovně odkazuje – nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu (tedy poslední den takového měsíce), termín výplaty určí zaměstnavatel v mezích daných ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce (nebyl-li pravidelný termín výplaty mzdy nebo

Nahrávám...
Nahrávám...