dnes je 24.5.2024

Input:

Dvouleté děti v MŠ - přehled legislativních úprav

19.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Dvouleté děti v MŠ – přehled legislativních úprav

Bc. Lenka Polášková

Dle § 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je předmětem zákona úprava vzdělávání ve školách a školských zařízeních a stanovení podmínek, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňují. Předškolní vzdělávání je v definici § 33 školského zákona:

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Na základě § 34 odst. 5 se pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání musí dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem. Konkrétně § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

  • Rozhodnutím o přijetí (ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) se každé přijaté dítě stává dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími.

  • Zřizovatel může podle § 34 odst. 8 ŠZ určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele.

  • Ředitel školy (v souladu s § 164 ŠZ) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.

  • Ředitel odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi.

  • Dle § 165 ŠZ pak stanovuje organizaci a podmínky provozu školy.

  • Podmínky pro zajištění bezpečnosti, hygieny, stravování a dále prostorových a materiálních podmínek musejí být zahrnuty do vnitřních předpisů, školního vzdělávacího programu, školního řádu atd.

O přijetí dítěte do mateřské školy vždy rozhoduje ředitel mateřské školy (§ 34 odst. 3), popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Předškolní vzdělávání může být v době zkušebního pobytu dítěte ukončeno pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení či lékaře dítěte! Mateřská škola a její vyjádření má v otázce zkušebního pobytu pouze „doporučující charakter”, to znamená, že může zákonnému zástupci dítěte

Nahrávám...
Nahrávám...