dnes je 15.7.2024

Input:

590/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

č. 590/2006 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 
Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
RNDr. Nečas v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
1.  Vyšetření nebo ošetření
a)  Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení”), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b)  Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
2.  Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne zaměstnanci, který se podrobil pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
3.  Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
4.  Znemožnění cesty do zaměstnání
Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.
5.  Svatba
Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.
Náhrada mzdy nebo platu podle tohoto bodu přísluší rovněž zaměstnancům uvedeným v § 317 zákoníku práce.
6.  Narození dítěte
Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu
a)  s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,
b)  bez náhrady mzdy nebo platu k
Nahrávám...
Nahrávám...