dnes je 13.4.2024

Input:

426/2011 Sb., Zákon o důchodovém spoření, ve znění účinném k 1.1.2016, platné do 31.12.2015

č. 426/2011 Sb., Zákon o důchodovém spoření, ve znění účinném k 1.1.2016, platné do 31.12.2015
[zrušeno č. 376/2015 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o důchodovém spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 84 novelizačních bodů
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
163/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 2, § 4, § 56 odst. 2 a § 99 odst. 1; ruší § 30; nová přechodná ustanovení
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 4, § 11 a § 24; ruší § 14
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu.
(2) Důchodové spoření je shromažďování a umisťování prostředků účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník”) do důchodových fondů obhospodařovaných penzijní společností a převod prostředků účastníka.
(3) Práva a povinnosti vznikající z důchodového spoření nesmějí být v rozporu se zásadami rovného zacházení1) .
§ 2
(1) Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6.
(2) Pro účely pojištění důchodu podle tohoto zákona je účastníkem označována osoba, které účast na důchodovém spoření zanikla podle § 5 písm. b).
§ 3
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) základním důchodovým pojištěním důchodové pojištění upravené zákonem o důchodovém pojištění,
b) zaměstnavatelem fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu, služební úřad a další subjekty, které jsou považovány za zaměstnavatele pro účely základního důchodového pojištění,
c) prostředky účastníka část výnosu pojistného připadající na účastníka převedená na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a jeho zhodnocení a znehodnocení,
d) strategií spoření způsob rozložení prostředků účastníka v důchodových fondech,
e) vedoucí osobou člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost penzijní společnosti,
f) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
g) jiným členským státem členský stát jiný než Česká republika,
h) regulovanou bankou
1. banka se sídlem v České republice,
2. zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě,
3. zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti, která Česká národní banka považuje za rovnocenná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie,
i) finančním derivátem
1. opce, futures, swapy, forvardy, a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
2. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
3.  finanční rozdílové smlouvy,
j) investičním cenným papírem investiční cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, a to
1. akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
2. dluhopisy
Nahrávám...
Nahrávám...