dnes je 22.7.2024

Input:

339/2014 Sb., Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

č. 339/2014 Sb., Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2014
o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 35a odst. 9 a § 127 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb. a zákona č. 251/2014 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Odůvodněné náklady
Odůvodněnými náklady držitele dokladů spojenými s plněním povinností podle § 35a odst. 6 zákona se rozumí náklady na
a)  vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů,
b)  pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele,
c)  pořízení kopie dokladu zaměstnavatele,
d)  potvrzování shody pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů,
e)  poštovné.
Maximální výše úhrady
§ 2
(1)  Maximální výše úhrady nákladů spojených s vyhledáním, pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele a nákladů spojených s potvrzováním shody pořízeného opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů, které je oprávněn požadovat držitel dokladů, jsou uvedeny v sazebníku, který je obsažen v příloze k této vyhlášce.
(2)  Náklady za použitou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů podle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
§ 3
Maximální výše úhrady za uložení dokladů zaměstnavatele v listinné podobě podle § 35a odst. 8 zákona se stanoví do 210 Kč za jeden i započatý běžný metr dokladů za rok a za uložení dokladů zaměstnavatele v digitální podobě do 210 Kč za jeden i započatý GB kapacity za rok.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 339/2014 Sb.
Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb držitelem dokladů
A.  Vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů
Úhrada za vyhledání dokladu zaměstnavatele uloženého u držitele dokladů i v případě negativního nálezu činí nejvýše 100 Kč/hod.
B.  Pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele
Úhrada za pořízení výpisu nebo opisu dokladu zaměstnavatele činí
Nahrávám...
Nahrávám...