dnes je 19.7.2024

Input:

259/2018 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

č. 259/2018 Sb., Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2018
o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. r) a s) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory
a)  certifikátu o absolvování základního kmene,
b)  diplomu o specializované způsobilosti,
c)  diplomu o zvláštní specializované způsobilosti a
d)  licence o absolvování funkčního kurzu,

(dále jen „doklady o vzdělání”).
§ 2
Náležitosti dokladů o vzdělání
(1)  Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou
a)  označení Ministerstva zdravotnictví, spolu s malým státním znakem České republiky,
b)  údaje osoby, jíž se doklad vydává, a to akademický titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo narození,
c)  číslo dokladu o vzdělání v úplné číselné řadě,
d)  název dokladu o vzdělání,
e)  datum vydání dokladu o vzdělání a
f)  jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za Ministerstvo zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci.
(2)  Zvláštní náležitosti certifikátu o absolvování základního kmene jsou
a)  datum absolvování zkoušky po vzdělávání v základním kmeni nebo datum ukončení vzdělávání v základním kmeni, pokud osoba, které se doklad vydává, nebyla povinna zkoušku po absolvování základního kmene vykonat,
b)  označení základního kmene a
c)  otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební komise.
(3)  Zvláštní náležitosti diplomu o specializované způsobilosti jsou
a)  datum vykonání atestační zkoušky,
b)  označení specializačního oboru,
c)  označení zdravotnického povolání,
d)  otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy atestační komise a
e)  pro specializační obory, které jsou uvedeny v příloze V. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací, věta „Specializovaná způsobilost je v souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací a vydaný doklad je dokladem o vzdělání uvedeným v příloze V (5.1.2) a (5.1.3) této směrnice”.
(4)  Zvláštní náležitosti diplomu o zvláštní specializované způsobilosti jsou
a)  datum vykonání závěrečné zkoušky nástavbového oboru,
b)  označení nástavbového oboru,
c)  označení zdravotnického povolání a
d)  otisk razítka1) Ministerstva zdravotnictví a jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul a podpis předsedy zkušební
Nahrávám...
Nahrávám...