dnes je 23.1.2022

Input:

11.2 Přijetí dítěte do MŠ a vzor odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2
Přijetí dítěte do MŠ a vzor odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte

Bc. Lenka Polášková

Vzor

Problematiku přijetí dítěte do mateřské školy komplexně v § 34 odst. 1 až odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ

 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Ředitelka/ředitel musí respektovat v procesu přijímání dítěte zásady a cíle vzdělávání dle § 2 školského zákona (bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu…zdravotního stavu).

 • Zohledněny musí být také speciální vzdělávací potřeby dítěte.

 • Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy proto musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.

 • Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu, kterými jsou: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

 • Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí.

 • Odůvodnění musí zahrnovat výsledky řízení a uvádět, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí.

 • Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu konkretizuje, že ředitelé v odůvodnění se uvedou důvody výroku.

 • Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí, k předškolnímu vzdělávání by mělo obsahovat zejména informace o volné kapacitě mateřské školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých dětí, nebo kritériích k přijetí dítěte.

 • Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů), je pohledem legislativního rámce nepřezkoumatelné a tudíž nerelevantní. Takové rozhodnutí bude s nejvyšší pravděpodobností v odvolacím řízení zamítnuto.

 • Česká školní inspekce i Ministerstvo školství mládeže v posledních letech zaznamenává snahy zřizovatelů zasahovat do oblasti kritérií pro přijímání dětí. Pamatujme, že o přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy – při tomto rozhodování je nutná nezávislost, a proto není možné, aby měla kritéria vydaná orgány zřizovatele právně závazný

Nahrávám...
Nahrávám...