dnes je 15.7.2024

Input:

Výuka anglického jazyka - úvod do metodiky

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.3 Výuka anglického jazyka - úvod do metodiky

Bc. Lenka Polášková

 

V minulých textech jste se mohli seznámit s podklady informujícími o záměrech začleňování cizích jazyků do preprimárního a primárního vzdělávání a výhodách rozvoje jazykové vybavenosti pedagogických pracovníků předškolních zařízení. Zejména pak s přihlédnutím k možnostem mezinárodní spolupráce s institucemi členských zemí Evropské unie (přípravné návštěvy v rámci programu Comenius), získávání a předávání zkušeností v oblasti pedagogiky a didaktiky (job-shadowing) a rozvoj ICT dovedností v rámci práce s doprovodnými aktivitami programu Comenius (eTwinning). Připomeňme si ale podstatu a smysl zařazování cizích jazyků v mateřských školách. Cizích jazyk má dítě v mateřské škole připravit a motivovat, rozvíjet multikulturní rámec, rozvíjet prvky globální výchovy a předcházet xenofobnímu chování. Raný začátek osvojování jazyka automaticky nezajišťuje jeho dokonalé a bezchybné používání. Nezáleží na době zahájení. Nelze tedy potvrdit 100% jistotu, že čím dříve se s cizím jazykem začne, tím efektivnější budou výsledky. Nejdůležitější je zaujetí dětí, rozvoj zájmu o jiné kultury a jejich vnitřní uspokojení z činnosti vycházející z aktivit vyplývajících z činnosti samotné. Při osvojování jazyka pak záleží především na kvalitě učení, používaných metodách, prostředcích vzdělávání, pomůckách a osobnosti učitele.

 

Komplexní rozvoj osobnosti dítěte

Při začleňování cizího jazyka do programu mateřské školy je nutno zamýšlet se nejen nad efektivitou samotnou. To znamená, co vše chceme děti naučit například z hlediska slovní zásoby, ale také nad dalšími možnostmi rozvoje osobnosti dítěte. Zejména pak v případě dětí předškolního věku.

Každý pedagog by si měl zvolit individuální výchovné a vzdělávací strategie, a především jasné, konkrétní a dosažitelné cíle. Při plánování vycházet jednoznačně z požadavků RVP PV.

Výuka cizího jazyka v mateřské škole musí mít prokazatelnou souvislost se vzdělávacími oblastmi RVP PV.

 

Příklad:

Dítě a jeho tělo

 • rozvoj pohybových dovedností při hudebněpohybových hrách

 • zdokonalování motoriky těla v rámci pohybové činnosti

 • manipulace s předměty při hrách

 • rozvoj obratnosti a všestrannosti dětí při činnostech v exteriéru

 • prevence zdraví a bezpečnosti dětí

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvoj komunikace dítě - dítě; dítě - učitel; dítě - skupina;

 • zlepšování komunikačních dovedností a schopností v rámci kolektivu

 • podpora verbální i neverbální komunikace mezi dětmi

 • rozvoj empatie při nápomocných hrách

 • rozvoj sebeovládání při „nezdarech”

 • motivace k další činnosti s jazykem a písmem

 

Dítě a ten druhý

 • rozvoj vzájemné interakce mezi dětmi při výtvarné činnosti

 • rozvoj kooperace jednotlivce i skupiny při hrách

 • podpora zdravého sebevědomí dětí prostřednictvím „úspěchu” při různých typech činností

 • utváření pravidel dětmi samotnými a jejich vzájemné respektování

 • seznamování dětí s odlišností dětí jiných národností v rámci činností s obrazovým materiálem

 • předcházení xenofobii a rasismu prostřednictvím her

 

Dítě a společnost

 • seznamování s odlišnými zvyky a kulturami v rámci projektové činnosti

 • respektování práva „na život”

 • rozvoj schopnosti dětí žít v odlišném prostředí

 • seznamování dětí s globálním světem

 • podpora povědomí dětí o národní identitě a státní příslušnosti

 

Dítě a svět

 • rozvoj povědomí o úctě k životu

 • -základy povědomí o okolním světě (mapa světa, ukázky států, úmazku vlajek apod.)

 • rozvoj schopnosti dětí přizpůsobovat se změně prostředí

 

Osobnost učitele

Výuka anglického jazyka by měla být zařazena do každodenních činností. Probíhat systematicky a návazně. Téma v českém jazyce musí korespondovat s tématy v anglickém jazyce. Učitel by měl využívat speciálních metod a forem práce pro děti, které ještě neumí číst a psát. Rozvíjet činnosti s využitím maximálního zapojení gest a mimiky, prostřednictvím kterých děti rozpoznávají význam slov či frází.

Při výuce samotné učitel s dětmi komunikuje pouze anglicky a to především z důvodu další motivace dětí komunikovat s učitelem. Není jasně stanoveno časové ohraničení, jak dlouho má „jazyková chvilka” probíhat. Organizace je pouze na volbě učitele. Básničku či písnička lze zopakovat v ranním kruhu, při pobytu venku či před spaním. Činnost s učebnicí může probíhat individuálně i ve skupinách, kdykoli během dne.

 

V rámci výuky se učitel zaměřuje na oblasti:

 • „mluvení” - speaking

 • poslech - listening

 • „čtení” - reading (zde rozvíjíme především prvky předčtenářské přípravy)

 • „psaní” - writing (oblast rozvíjená sestavováním jednoslabičných či dvouslabičných slov, v uvedené oblasti se využívá zejména tzv. globálního čtení)

Všechny uvedené oblasti jsou později dál rozvíjeny v rámci výuky na základní škole. A také například mezinárodní typy jazykových zkoušek jsou do výše uvedených oblastí členěny.

 

Požadavky na učitele cizího jazyka v mateřské škole z hlediska komplexního rozvoje dítěte

Učitel:

 • je kvalifikován pro předškolní výchovu a vzdělávání a má získané kompetence v oblasti cizího jazyka

 • je schopen implementovat cizí jazyk do ŠVP či TVP konkrétní školy s přihlédnutím k požadavkům RVP PV

 • má jasně stanovené a definované cíle

 • dokáže samostatně plánovat činnost s cizím jazykem tak, aby korespondovala s tématy v mateřském jazyce dětí

 • je si vědom rizik, vycházejících z činnosti s cizím jazykem

 • přizpůsobuje činnost individuálním potřebám dětí a jejich kognitivním schopnostem

 • pracuje s jazykem v krátkých časových sekvencích

 • střídá činnosti (pohybová, výtvarná, hudební, dramatická atd.)

 • používá v maximální míře obrazovou podporu (flash cards)

 • děti povzbuzuje prostřednictvím prvků pozitivní motivace

 • vytváří takové situace, aby děti motivoval k používání cizího jazyka

 • má ve třídě vytvořeno prostředí pro činnost s cizím jazykem (např.„jazykový koutek”)

 • poskytuje dětem pocit bezpečného prostředí

 • vytváří takové situace, aby si každé dítě prožilo pocit úspěchu

 • rozvíjí dítě všestranně

 • pracuje s kvalitním didaktickým materiálem (učebnice akreditovaná MŠMT)

 • průběžně vyhodnocuje pokroky dětí z hlediska činnosti s cizím jazykem a závěry definuje prostřednictvím evaluační činnosti (např.”evaluační formulář pro rodiče”, hodnocení školy atd.)

 • uvědomuje si, že při výuce není prioritní maximální získávání vědomostí v oblasti slovní zásoby, ale komplexní rozvoj osobnosti dítěte

 • používá gest a mimiky

 • využívá různorodých podob pro zprostředkování jazyka (maňásek, loutka apod.)

 • využívá her a pohybu

 • využívá prvků nepřímého učení, využívá her, básniček, písniček, dramatizace...

 • rozvíjí v dětech představivost a respektuje smyslovou preferenci

 • přistupuje k výsledkům dětí individuálně a respektuje individuální vývoj dětí

Podstatou výuky je kvalitní výslovnost učitelů, metodika adekvátní věku dětí a odpovídající jejich potřebám. Mateřská škola by měla umožnit vzdělávání všem dětem

Nahrávám...
Nahrávám...