dnes je 19.7.2024

Input:

Výběr z marketingového mixu a jeho využití v praxi mateřské školy

6.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5.2 Výběr z marketingového mixu a jeho využití v praxi mateřské školy

Mgr. Lenka Polášková

U modelu 4P je vždy nutné u pozice ceny (price) nutné zohlednit možnosti školy. Protože například mateřská škola zřizovaná městem, obcí, svazkem obcí bude limitována podmínkami vycházejícími z legislativního rámce. Jedná se například o výše úplaty za předškolní vzdělávání. Možnosti a limity vycházející z organizace mimoškolních aktivit apod. V tomto směru mají mateřské školy soukromých zřizovatelů vyšší míru variability a možností rozšiřování a úpravy nabídky. Jako vhodný se jeví pro tyto specifické podmínky také využití modelu 4C (Jakubíková, 2013). Tedy důraz kladený na hledisko zákazníka (customer value), náklady na zákazníka (cost to the customer), pohodlí (convenience) a komunikaci (communication).

Produkt

Klasifikace produktu v prostředí mateřské školy není jednoduchou veličinou. Obvykle rozumíme pod pojmem produkt, konkrétní zboží či službu. Pokud posuzujeme rovinu služby školy, pak je potřeba si vždy položit otázku: „Jaký, konkrétní přínos daná služba cílovému zákazníkovi přináší?”. Typy a druhy služeb se liší v jednotlivých segmentech státního i soukromého sektoru. Můžeme se setkat se službou v podobě tzv. záruky, vrácení peněz, montáže, dodávky zboží, nebo systému bonusů (Světlík, 2018). Je potřeba opět upozornit, že v našem případě je primárním, cílovým zákazníkem rodič dítěte – zákonný zástupce dítěte. Služba se tedy může aplikovat v podobě rozšířené provozní doby, pestré nabídky školních a mimoškolních aktivit, konzultačním servisu pro rodiče, pravidelném reportingu a propracovaném systému interní a externí komunikace, inovativního přístupu ke vzdělávání, speciálně – pedagogickou podporou, didaktickými pomůckami, propracovaným systémem ICT nebo například specializovanými pomůckami. Tedy, musíme se zamýšlet nad skutečností, jakou cestu k trhu volit, jaké volit nástroje marketingového mixu a jakým způsobem pracovat s konkurencí.

Při rozpoznávání preferencí cílové skupiny může pomoci šest základních okruhů, které definoval Foret (2012):

Socioekonomický profil zákazníků   Zahrnuje pohlaví, věk, místo bydliště, počet dětí, dosažené vzdělání apod.  
Životní podmínky zákazníků   Zahrnuje zejména rovinu životní úrovně.  
Životní styl zákazníků   Zahrnuje pracovní i nepracovní styl a preference.  
Hodnotové orientace zákazníků   Zahrnuje oblast obecných postojů zákazníků, v rovině politické, náboženské apod.  
Oblast nákupního chování   Podle čeho se zákazník bude rozhodovat, co je pro něj prioritou, o co naopak zájem zákazník nemá.  
Vnímání a vliv marketingové komunikace   Jaké sdělovací prostředky zákazník sleduje, jakých komunikačních kanálů využívá.  

Velmi důležitou součástí je ale posouzení a identifikace přínosu.

Možnosti otázek pro vyhodnocení vlastního přínosu služby:

  • Jaký problém potřebuje rodič řešit/vyřešit?

  • V čem nabízená služba přináší výhodu/přínos?

  • Má nabízená služba určitou míru unikátnosti/inovace?

  • Reaguje nabízená služba na současné trendy?

Velmi důležitou rovinou přínosu je pak rozměr psychologický. Zamýšlíme se nad otázkami:

  • Jakou přidanou hodnotu služba přináší?

  • Posiluje služba úroveň statusu ve společnosti?

Pokud chce mateřská škola v silném, konkurenčním prostředí uspět. Její produkt se ovšem musí odlišovat. Cialdini (2016) zdůrazňuje, že bezpochyby, zkušený komunikátor, v našem případě škola, může využít jednotící síly rodiny a lokace, ke svému prospěchu. A zároveň doplňuje, že v rámci různých typů skupin v různých kontextech můžeme posílit pocit jednoty, oblíbenosti a podpory a podpořit tak synchronizované jednání cílové skupiny.

Významnou bude rovina vlastního přínosu služby, ale také psychologický rozměr. Každá mateřská škola se tak zcela přirozeně stává produktovým specialistou (Slavík, 2014). Protože představuje svůj unikátní produkt, vytvořený, na základě podrobné analýzy potřeb zákazníka a analýzy konkurenčního prostředí a prostředí tržního. Velmi důležitou roli tedy hraje cílená segmentace trhu. Pokud není následně zvoleno médium, které odpovídá potřebám cílové skupiny, které škola předává marketingové sdělení (Karlíček, 2016), nelze očekávat efektivitu vynaloženého úsilí, ale také

Nahrávám...
Nahrávám...