dnes je 15.7.2024

Input:

Vnitřní předpis Školy o poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvků na penzijní pojištění

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Vnitřní předpis Školy o poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvků na penzijní pojištění

Jaroslava Pfeilerová

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce").

Článek I.

Působnost vnitřního předpisu

1. Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvků na penzijní pojištění (dále jen "penzijní spoření“) zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se Školou_______________. (přesné označení, adresa - dále jako "Škola" nebo též jako "zaměstnavatel").

2. Účelem poskytování příspěvku Školou na doplňkové penzijní spoření je:

- využití zvýhodněného, státem podporovaného typu dlouhodobého spoření na důchod, za účasti zaměstnance i zaměstnavatele,

- využití příznivého finančního efektu spočívajícího ve finančním a daňovém zvýhodnění daném současnými právními předpisy.

- vytvoření motivačního benefitu, poskytovaného podle dále stanovených pravidel.

Článek II.

Plán penzijního spoření zaměstnanců Školy

1. Obecným finančním rámcem pro poskytování příspěvků na penzijní spoření zaměstnanců Školy je vytváření Sociálního fondu ve výši stanovené zákonem a použití jeho prostředků v souladu s vnitřními pravidly pro hospodaření Školy pro příslušný kalendářní rok. Poskytování příspěvku probíhá na základě Plánu penzijního spoření zaměstnanců Školy pro příslušný kalendářní rok ") a níže uvedených zásad.

2. Plán penzijního spoření schvaluje ředitel Školy.

3. Plán penzijního spoření obsahuje:

- stanovení předpokládaného objemu finančních prostředků vyčleněných ze Sociálního fondu pro financování systému,

- stanovení výše poskytovaného příspěvku ve výši, které je na straně zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.

Článek III.

Pravidla pro poskytování příspěvků na penzijní spoření

1. Škola poskytne zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru se Školou uzavřeném na základě pracovní smlouvy, mají pracovní úvazek 0,5 a více a uzavřeli s penzijním fondem smlouvu o penzijním spoření , příspěvek na jejich spoření ve výši ............. Kč (doplnit příslušnou částku dle rozhodnutí zaměstnavatele) za každý kalendářní měsíc trvání pracovněprávního vztahu se Školou, s výjimkami uvedenými níže v tomto článku (dále jako "Příspěvek").

2. Škola poskytne Příspěvek jen těm zaměstnancům, jejichž příspěvek penzijnímu fondu byl sjednán ve výši alespoň ............. Kč (zvážit toto rozhodnutí a případně doplnit příslušnou částku) za kalendářní měsíc.

3. Příspěvek náleží zaměstnancům Školy od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jim skončila zkušební doba, byla-li sjednána. Nebyla-li sjednána se zaměstnancem zkušební doba, náleží mu Příspěvek od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém mu vznikl pracovní poměr.

4. Škola neposkytne zaměstnanci Příspěvek:

- po dobu, po kterou se zaměstnanec dohodl s penzijním fondem na přerušení penzijního připojištění,

- po dobu, po kterou se zaměstnanec dohodl s penzijním fondem na odložení placení příspěvku;

- je-li zaměstnanec v pracovněprávním vztahu ke Škole na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

- v kalendářním měsíci, ve kterém měl daný zaměstnanec neomluvenou absenci.

5. Nárok na Příspěvek zaniká:

- na základě rozhodnutí vedení Školy ukončit poskytování příspěvku zaměstnancům Školy,

- ukončením pracovního poměru zaměstnance Školy z jakéhokoliv důvodu,

- v případě, kdy zaměstnanec požádal penzijní fond o výplatu důchodu, jednorázového vyrovnání či odbytného ze svého individuálního účtu.

6. Zaměstnanci Školy jsou v souvislosti s poskytováním Příspěvku povinni:

- předložit na personální oddělení Školy platnou smlouvu o penzijním spoření včetně všech dodatků uzavřených mezi zaměstnancem a penzijním fondem (příspěvek zaměstnavatele nesmí být vyšší než příspěvek zaměstnance).

- písemně sdělit Škole, a to bez zbytečného odkladu, přerušení smlouvy o penzijním spoření, odložení placení příspěvku penzijnímu fondu a skutečnost, že požádal penzijní fond o výplatu důchodu, jednorázového vyrovnání či odbytného ze svého individuálního účtu. Pokud tak neučiní, uhradí Škole v plném rozsahu vyplacený Příspěvek za příslušné období, případně i vzniklou ztrátu,

- oznámit zaměstnavateli změnu při přestupu do jiného penzijního fondu nebo ukončení smlouvy se stávajícím penzijním fondem, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém ke změně nebo ukončení smlouvy došlo.

7. Zaměstnavatel poukazuje Příspěvek přímo penzijnímu fondu, a to na číslo účtu penzijního fondu, který zaměstnanec Škole sdělí. Škola poukazuje příspěvek za zaměstnance penzijnímu fondu vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikl nárok na Příspěvek.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis bude k dispozici na jednotlivých pracovištích Školy k nahlédnutí všem zaměstnancům Školy u _________.

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem _______(např. 1. ledna 2023) a je vydán na dobu určitou do _______ (např. 31. prosince 2023).

3. V případě, že dojde ke změnám v právní úpravě, které budou mít za následek, že některá z ustanovení tohoto vnitřního předpisu bude třeba uvést do souladu s právními předpisy, pak je ředitel Školy povinen bez zbytečného odkladu vydat nový vnitřní předpis.

V __________ dne ___________

__________________________

ředitel Školy

Komentář:

Měsíční vklad v Kč Státní příspěvek v Kč od 1. 7. 2024 
300  0  
400  0  
500  100  
600  120  
700  140  
800  160  
900  180  
1000  200  
1100  220  
1200  240  
1300  260  
1400  280  
1500  300  
1600  320  
1700 a více  340  

Od 1. 1. 2024 došlo k významným změnám ve zdaňování zaměstnaneckých benefitů. Příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců se tyto změny netýkají a stále jsou daňově zvýhodněné.

Daňovou problematiku související s penzijním spořením můžeme rozdělit na pět následujících částí:

  1. Limit plnění poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci, který je osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti.
  2. Náklady zaměstnavatele, o které lze snížit daňový základ.
  3. Příspěvky, které platí zaměstnanec sám za sebe, o které může snížit svůj vlastní daňový základ.
  4. Povinnosti fyzické osoby při předčasném zrušení smlouvy o penzijním spoření.
  5. Plnění vyplacené při řádném ukončení smlouvy o penzijním spoření.
Pozor!

Od 1. 1. 2024 byl snížen základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb o polovinu, tj. z 2 % na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy, přičemž nejméně polovina základního přídělu do fondu bude povinně určena na podporu produktů na zabezpečení ve stáří zaměstnanců. 

Ad. 1. Limit pro příspěvky zaměstnavatele, které jsou osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti

Od daně z příjmů ze závislé činnosti je osvobozen úhrn příspěvků (penzijní spoření a životní pojištění) od jednoho zaměstnavatele do výše 50 000 Kč za rok. V souvislosti se záměrem podporovat spoření zaměstnanců "na stáří" je od roku 2024 podpořeno také spoření prostřednictvím dlouhodobého investičního produktu (viz níže informace MF).

Příklad

Zaměstnavatel zvažoval, zda má zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti 30 000 Kč měsíčně zvýšit plat na částku 31 000 Kč, nebo má raději zaměstnanci přispívat 1 000 Kč měsíčně na jeho penzijní spoření. Vzhledem k tomu, že úhrady zaměstnavatele nepřesahují stanovený limit, je plnění ve formě příspěvku na doplňkové penzijní spoření zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti.

Č.  Text  Zvýšení mzdy o 1 000 Kč  Hrazení penzijního spoření  
1.  Hrubá mzda   31 000  30 000  
2.  Pojistné placené zaměstnancem 11,60 % 3 596  3480  
3.  Pojistné placené zaměstnavatelem 33,80 %  10 478  10 140  
4.  Základ daně   31 000  30 000  
5.  Záloha na daň 15 %   4 650  4 500  
6.  Sleva na poplatníka   2 570  2 570 
Nahrávám...
Nahrávám...