dnes je 19.7.2024

Input:

Upozornění na skončení pracovního poměru

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.10
Upozornění na skončení pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec:

..................................................

bytem: .....................................

V ................... dne ...................

Věc: Upozornění na skončení pracovního poměru

Vážená paní,

na základě pracovní smlouvy, kterou jste uzavřela dne ............. s naší školou (přesné označení) jako zaměstnavatelem, pracujete v naší škole jako .............. (dále jako "pracovní smlouva“). Pracovní poměr s Vámi byl sjednán na dobu určitou, a to na dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené zaměstnankyně naší školy, paní ..............

Vzhledem k tomu, že jmenovaná nastoupí do zaměstnání dne ..............., Váš pracovní poměr, sjednaný na dobu určitou, tímto dnem skončí.

Dovoluji si Vás tímto požádat o odevzdání všech pracovních pomůcek, které jste převzala za účelem výkonu práce, nejpozději do .................

Děkuji Vám za spolupráci s naší školou a jsem s pozdravem

......................................................

zaměstnavatel

Níže podepsaná ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto upozornění.

V .................... dne ..................

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí uplynutím této doby.

Pracovní poměr je sjednán na dobu určitou, jen pokud je tak písemně ujednáno v pracovní smlouvě. Není-li údaj o době trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě obsažen, pak platí, že byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem je možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejvýše tří let ode dne vzniku pracovního poměru, přičemž ode dne vzniku prvního pracovního poměru může být doba určitá opakována pouze dvakrát. To tedy znamená, že lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou až 9 let. Aby si následně mohli tentýž zaměstnavatel a zaměstnanec sjednat pracovní poměr opět na dobu určitou, musí uplynout mezi ukončením takového pracovního poměru a vznikem nového pracovního poměru doba alespoň tři roky.

Ze zákazu řetězení pracovních poměrů uzavíraných na dobu určitou jsou stanoveny určité výjimky. Výjimka je stanovena jednak ve vztahu k zaměstnávání cizinců (viz § 96 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a dále ve vztahu k agenturnímu zaměstnávání. Další výjimka je upravena v § 39 odst. 4 ZP, podle kterého jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, neplatí výše uvedené podmínky, za jakých lze řetězit pracovní poměr na dobu určitou, a to za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví

a) bližší vymezení těchto důvodů,

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace. Ve vnitřním předpise musí být obsaženy náležitosti uvedené pod písm. a) až d) výše.

Další výjimka je upravena v ustanovení § 346 písm. a) zákoníku práce, podle kterého vláda může nařízením stanovit odchylnou úpravu pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí, včetně oprávnění zaměstnavatelů a povinností zaměstnanců, pokud jde o možnost opakovaného prodlužování pracovního poměru na dobu určitou v zahraničí, včetně možnosti sjednat délku trvání pracovního

Nahrávám...
Nahrávám...