dnes je 15.7.2024

Input:

Typy kruhů v MŠ

27.3.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Typy kruhů v MŠ

Mgr. Ludmila Šprachtová

Využití seskupení do formy kruhu lze rozdělit do tří typů. Všechny typy kruhů mají svůj význam a opodstatnění. My, učitelky mateřských škol, je využíváme, ale často bez uvědomění si jejich vlivu na vývoj a vzdělávání dětí. Měli bychom rozlišovat, kdy využíváme seskupení do formy kruhu spíše z důvodu:

- Výuky: organizace do kruhu nám pomůže dosáhnout vzdělávacích cílů, tj. výukový kruh,

- diskuse, kterou provádíme v kruhu, tj. diskusní kruh,

- záměrného posilování společenství, tj. komunitní kruh.

 

1. Výukový kruh

V tomto případě děti organizujeme do formy kruhu z hlediska dosažení cílů vzdělávání. Důvodem (dílčí cíle z RVP PV), proč děti organizujeme do formy kruhu, může být i jiný cíl, než je rozvoj společenství, i když tento cíl bezpečného klimatu ve třídě je zde také přítomen (podmínka psychosociální z RVP PV). Dílčím cílem, který rozvíjíme, může být rozvoj pohybových schopností, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí atd. (viz dílčí vzdělávací cíle v pěti vzdělávacích oblastech RVP PV) přes vzdělávací nabídku: jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, pracovní činnosti atd.

Řídící úlohu při těchto činnostech má učitelka.

Výukového kruhu využíváme, když si s dětmi sedneme na koberec, abychom si zazpívali (za doprovodu kytary či s rytmickými nástroji), vyprávěli si pohádku, poslouchali četbu, říkali si básničky, říkanky s doprovodem pohybů rukou a hlavy. Je nám tak lépe, než kdybychom seděli u stolečků či v řadách na židličkách. Přínosem kruhu je lepší komunikace “tváří v tvář“.

Patří sem také vytvoření kruhu pro dělání určité aktivity, kterou může být např. házení a chytání míče, posílání míče po kruhu, vytváření “pavučiny“ z klubíček, činnosti, při kterých si sami krátkodobě vytvoříme pravidla, a také činnosti, které vyžadují dodržení určitých daných pravidel. Sem patří zejména pohybové hry s pravidly (např. Na jelena, Posílám míček, Na třetího atd.), pohybové hry se zpěvem (např. Na mák, Kolo, kolo, mlýnské, Na zajíčka, Na Elišku atd.).

Tato forma napomáhá také při stolování, pokud máme kulaté stoly. Děti přirozeným způsobem při jídle konverzují, pomáhají si s podáváním konvičky s pitím, všechny na sebe dobře

Nahrávám...
Nahrávám...