dnes je 19.7.2024

Input:

Stanovení PHmax pro mateřské školy

25.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2 Stanovení PHmax pro mateřské školy

PaedDr. František Havelka, PhD.

Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška”).

Protože novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb., aplikovatelnost se tak odkládá u pravidel stanovených v § 1d vyhlášky č. 14/2005 Sb. a v přílohách č. 1 až 3, která se vztahují k závazným hodnotám PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti v mateřských školách. Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020.

Ostatní právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 14/2005 Sb., jež se vztahuje k doprovodným otázkám nastavení nových pravidel organizace, zejména počtu dětí ve třídách, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1. 9. 2018 a školy jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní.

 • Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 • Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí.

 • Jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy:

  1. polodenní,
  2. celodenní a
  3. internátní.
 • Norma je nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních.

 • Rozhodujícím faktorem je skutečný počet hodin PPČ potřebný pro zajištění provozu mateřské školy (zohledněno i překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů).

Stanovení PHmax pro mateřské školy

 • Počet tříd školy / pracoviště = součet počtu běžných tříd a počtu speciálních tříd.

 • Více pracovišť školy – výpočet PHmax zvlášť pro každé pracoviště.

 • Více různých provozů – výpočet pro PHmax každý druh provozu samostatně (viz níže jednotlivé tabulky: polodenní, celodenní, internátní).

 • Mateřské školy při zdravotnických zařízeních – údaje ve výkazu S 4-01 odd. III, hodnota PHmax za každou třídu MŠ tohoto zařízení = 31 hodin týdně.

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu

Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.

 • PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které:

  1. s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí,
  2. není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani
  3. není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a
  4. při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen “pracoviště“).
 • Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu.

 • PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.

 • Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., snižuje se stanovený PHmax připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.

 • Stanovený PHmax se v případě:

  1. třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ a v případě
  2. třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o:
   • 0,05násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,

   • 0,1násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a

   • 0,6násobek PHmax připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.

 • PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školy   Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
od 4 do
méně než
4,5
 
4,5 včetně
do méně
než 5
 
5 včetně
do méně
než 5,5
 
5,5 včetně
do méně
než 6
 
6 včetně
do 6,5
včetně
 
1   32,5   35   37,5   40   42,5  
2   60   65   70   75   80  
3   87,5   95   102,5   110   117,5  
4   115   125   135   145   155  
5   142,5   155   167,5   180   192,5  
6   170   185   200   215   230  
7   197,5   215   232,5   250   267,5  
8   225   245   265   285   305  
9   252,5   275   297,5   320   342,5  
10   280   305   330   355   380  
11   307,5   335   362,5   390   417,5  
12   335   365   395   425   455  

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb.

PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem

Počet tříd pracoviště mateřské školy   Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  
Nahrávám...
Nahrávám...