dnes je 19.7.2024

Input:

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve škole

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.14
Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve škole

Mgr. Martin Kaplán

Název

Sídlo

zastoupená

panem/paní ředitelem/ředitelkou školy

jméno a příjmení

bydliště

datum narození

(dále jen Škola)

a

Jméno a příjmení/Název

Bydliště/Sídlo

datum narození

kontaktní údaje

(dále jen Poskytovatel)

(spolu také Smluvní strany)

uzavřeli tuto

Smlouvu o podmínkách poskytování osobní asistence

(dále jen Smlouva)

I. Úvodní ustanovení

 1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování osobní asistence žákovi/studentovi/dítěti vzdělávajícímu se ve Škole.

II. Závazky Poskytovatele

 1. Poskytovatel se zavazuje:
  1. řídit se Školním řádem a dalšími vnitřními předpisy školy;
  2. poskytovat osobní asistenci tak, aby nepřiměřeně nenarušoval průběh výuky;
  3. v průběhu výchovy a vzdělávání žáka/studenta/dítěte poskytovat osobní asistenci v souladu s pokyny pedagogických pracovníků zajišťujících výuku;
  4. zdržovat se v prostorách Školy a v jejím areálu jen v době přítomnosti žáka/studenta/dítěte ve výuce nebo v případě plnění jiných povinností souvisejících s poskytování osobní asistence;
  5. zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích žáků/studentů/dětí a zaměstnanců školy, o kterých se v souvislosti s poskytováním osobní asistence žákovi/studentovi/dítěti dozví.

III. Závazky Školy

 1. Škola se zavazuje:
  1. umožnit Poskytovateli přístup do Školy v době vzdělávání žáka/studenta/dítěte, kterému je osobní asistence poskytována a v době plnění jiných povinností souvisejících s poskytování osobní asistence, a
Nahrávám...
Nahrávám...