dnes je 24.3.2023

Input:

Sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku

28.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z posledních zajímavých úprav zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZDP“) je sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, úprava této slevy je obsažena v § 35bb ZDP. Tato úprava byla zavedena zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který v části páté novelizoval také ZDP. Jak vyplývá z důvodové zprávy, návrh zákona vychází z Programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala vytvořit podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny, posílit zapojení obou rodičů do péče, podpořit rozvoj služeb péče o děti, vytvářet podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti a mimo jiné podpořit rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání.

Zákon zavádí nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině. Cílem nové právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti, zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájené povinné školní docházky dosud právně neregulovanou.

Cílem zákona je zapojení zejména zaměstnavatelů, jakožto poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do poskytování péče o děti zaměstnanců, dále obcí, krajů a prorodinných nestátních neziskových organizací.

Jenom připomeňme, že dosud platilo, že péči o děti lze poskytovat v rámci zařízení typu jeslí, vzdělávacích zařízení typu mateřských škol nebo na základě živnostenského oprávnění v oblasti péče o děti. Vznik nového typu služby péče o dítě v dětské skupině nelze právně upravit v rámci současného právního řádu, neboť cílem není vzdělávání dětí, jako je tomu v rámci mateřských škol, a účelem není zisk, jako je tomu v rámci provozování živností péče o děti. Nový typ služby se tedy vztahuje na oblast péče o děti mimo režim školských předpisů i mimo režim zákona o živnostenském podnikání.

 

Co se týká samotné slevy na dani, výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako daňový výdaj v souladu s § 24 ZDP. Z této úpravy vyplývají dva základní problémy, a to o jaká zařízení péče o děti se musí jednat a jaké vynaložené výdaje lze započítat. V případě zařízení, kterých se tato sleva týká, je ZDP nijak neomezuje, pouze uvádí, že se musí jednat o zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Z toho tedy vyplývá, že by se mělo jednat o jakékoliv zařízení zabývající se celodenní péčí o dítě předškolního věku, tedy např. dětská skupina, mateřská školka (v rejstříku škol podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku atd.

V případě uznatelných výdajů ZDP hovoří o výdajích prokazatelně vynaložených za umístění dítěte. V tomto smyslu určitě nebude problém se školným (tzv. „školkovné“), ovšem je otázkou, zda do těchto výdajů zahrnout také např. výdaje za stravování, případě další výdaje, třeba za pobyt ve školce v přírodě, za výlety, kroužky, některé pomůcky apod. Důvodová zpráva k tomu nic bližšího neuvádí, a pokud je mi známo, tak ministerstvo financí by mělo tuto problematiku vykládat v tom užším smyslu, což znamená, že se jedná fakticky o úhradu „za umístění“, která zpravidla není svázána se skutečným pobytem dítěte v zařízení, tzn., že se hradí, i pokud dítě do předmětného zařízení péče o dítě předškolního věku nedochází (např. z důvodu nemoci). Výdaj vynaložený za umístění dítěte lze tedy připodobnit ke školnému. Do výdajů za umístění dítěte tak nelze zahrnout výdaje související s pobytem v tomto zařízení, např. výdaje na stravování, ani další uváděné výdaje, které nejsou úhradou za umístění v zařízení v úzkém smyslu tohoto pojmu.

 

Slevu za

Nahrávám...
Nahrávám...