dnes je 17.4.2024

Input:

Školní matrika v souvislostech

7.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Školní matrika v souvislostech

Mgr. Lenka Polášková

Evidenci dětí, žáků a studentů jsou povinny vést všechny školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol. Obsah a rozsah vedených údajů se liší podle povahy činnosti daného druhu školy nebo druhu a typu školského zařízení, přičemž vedení školní matriky musí být zajištěno tak, aby obsahovala všechny stanovené údaje a umožňovala předávání dat. Školní matrika je součástí povinné dokumentace MŠ, nejsou však pro ni předepsány žádné povinné formuláře. Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

Školský zákon nazývá pojmem školní matrika evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Školní matriku jsou povinny vést všechny školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol. Okruh údajů vedených ve školní matrice, subjekty odpovědné za její vedení a zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a další náležitosti vedení školní matriky vymezuje § 28 odst. 2 ŠZ.

Formu a způsob vedení školní matriky včetně předávání údajů upravuje nejen školský zákon, ale další ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nebo mnohá nařízení Evropského parlamentu.

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy obsahují podle povahy činnosti školy:

  1. označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta, (...)
  2. označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost.

Školám též ukládá povinnost předávání údajů ke statistickému vyhodnocení v různých formách statistického výkazu. Údaje ze školních matrik se předávají elektronicky zabezpečeným způsobem na ministerstvem stanovený server. V souladu s ustanovením § 28 odst. 4 ŠZ poskytuje škola a školské zařízení údaje ze školní matriky také osobám, které prokáží svůj nárok oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem. V praxi se může jednat o poskytnutí údajů soudům, Policii ČR a dalším orgánům činným v trestním řízení,

Nahrávám...
Nahrávám...