dnes je 19.7.2024

Input:

Priority ČŠI v oblasti řízení

2.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1 Priority ČŠI v oblasti řízení

Mgr. Lenka Polášková

Otázce managementu v prostředí škol věnuje Česká školní inspekce mimořádnou pozornost. Koncept požadavků na školy a školská zařízení je modifikován v dokumentu Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání. Ten se každoročně liší. Materiál je uskupen do šesti základních oblastí, rovin, které jsou vnímány Českou školní inspekcí jako klíčové. Jedná se o:

  • Koncepci a rámec školy.

  • Pedagogické vedení.

  • Kvalitu pedagogického sboru.

  • Vzdělávání.

  • Vzdělávací výsledky.

  • Podporu dětí při vzdělávání (oblast rovných příležitostí).

Materiál je nastaven do tzv. modifikace pro konkrétní typ školy. Je to pochopitelné, protože podmínky jsou samozřejmě zcela odlišné v mateřské škole, ve škole základní, střední či vyšší odborné. Ředitelé škol zde mají zcela v obecné rovině konkrétně popsány očekávané úrovně jednotlivých oblastí, které nastavují kvalitu školy. Lze vnímat pozitivně, že v tomto dokumentu není opomenuta alespoň elementární úroveň pedagogického vedení školy. Je ale důvodné se domnívat, že v budoucnu bude nezbytné rozvíjet téma kvality řízení a inovace managementu škol v mnohem větším měřítku. Přístup vedení školy v oblasti řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je i vytváření zdravého školního klimatu, zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru, ale i zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání. Nutným předpokladem kvalitního pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy.

Hlavní kritéria oblasti řízení mateřské školy

1) Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná opatření.

Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. Podněcuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého dítěte. Vyhodnocována je i účinnost opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní právní předpisy.

2) Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi

Nahrávám...
Nahrávám...