dnes je 5.12.2023

Input:

Přijímání dětí do MŠ v době letních prázdnin

2.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den.

v případě, že MŠ v době letních prázdnin přijímá děti z ostatních městských mateřských škol, jak má postupovat? Přijímá děti na uvolněná místa za odhlášené "kmenové" děti a rodiče - žadatelé musí donést žádost na které období dítě chtějí přihlásit potvrzenou lékařem, rodný list dítěte, průkaz totožnosti? Které dokumenty tedy musí zákonní zástupci donést? Ředitelka přijme děti do volné kapacity a nepřijatým vydá rozhodnutí o nepřijetí a co v případě, že se nepřijatí odvolají? Může zřizovatel nařídit přijímání dětí z jiných MŠ do plné kapacity MŠ i v případě, že např. probíhají opravy, rekonstrukce, malování v MŠ? Není to v rozporu se zásadami bezpečnosti dětí?

Děkuji Lenka Němčáková

Odpověď:

Danou problematiku upravuje ustanovení § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví:

„V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.“

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. To platí i pro přijímání dětí v době hlavních prázdnin na „dočasně volné“ místo. To znamená, že zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na konkrétně definované období, která bude obsahovat náležitosti správního podání – jméno, příjmení,

Nahrávám...
Nahrávám...