dnes je 15.7.2024

Input:

Povinné předškolní vzdělávání individuální formou

3.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1 Povinné předškolní vzdělávání individuální formou

Bc. Lenka Polášková

Zákonný zástupce může pro dítě, jež má realizovat povinné předškolní vzdělávání, zvolit denní docházku do mateřské školy, která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, anebo vybrat jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud se už jeho dítě v mateřské škole nevzdělává. V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, pro něj může v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (v případě, že se bude jednat o převážnou část školního roku). Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli mateřské školy.

Jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

1. individuální vzdělávání dítěte – bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
2. vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
3. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
 

Povinnosti zákonného zástupce:

 • přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte);

 • oznámení o individuálním vzdělávání dítěte učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (v případě, že zákonný zástupce zažádá v průběhu školního roku, lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání);

 • zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

Náležitosti oznámení zákonného zástupce o zahájení individuálního vzdělávání:

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte:

 • Identifikační údaje mateřské školy

 • Jméno a příjmení dítěte

 • Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu)

 • Rodné číslo dítěte

 • Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

 • Důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 • Jméno a příjmení zákonného zástupce

 • Místo trvalého pobytu zákonného zástupce

 • Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu)

 • Telefonický kontakt:*

 • E-mail: *

* nepovinný údaj

 • Dne:

 • Podpis zákonného zástupce:

Vzor oznámení individuálního vzdělávání najdete ZDE.

 

POUČENÍ:

Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Mateřská škola ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Nahrávám...
Nahrávám...