dnes je 16.8.2022

Input:

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2020/2021 - Struktura pro mateřské školy

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.23
Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2020/2021 - Struktura pro mateřské školy

Mgr. Lenka Polášková

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 22. poradě vedení MŠMT dne 16. 6. 2020 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2020/2021.

První část plánu zahrnuje stálé úkoly vymezené České školní inspekci příslušnými ustanoveními školského zákona, zejména v oblasti zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku. Druhá část plánu definuje vybrané specifické úkoly České školní inspekce pro daný školní rok, které kromě vnitřních podnětů České školní inspekce reflektují také strategické priority, náměty a dokumenty vlády, MŠMT, dalších stěžejních orgánů veřejné správy či akademického sektoru. Třetí část plánu vymezuje další úkoly stanovené České školní inspekci školským zákonem (např. konkurzní řízení). Čtvrtá část plánu určuje hlavní rozvojové úkoly plynoucí zejména z mezinárodní spolupráce České školní inspekce,

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe, a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka, v rámci inspekční činnosti:

  1. získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,
  2. zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů, a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
  3. zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,
  4. vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,
  5. vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu.

Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost

podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení.

Podmínky vzdělávání

Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí zejména:

  1. Koncepci a rámec školy/školského zařízení, včetně srozumitelné vize a strategie rozvoje školy/školského zařízení, včetně školních vzdělávacích programů, které z nich vychází, pravidel vlastní organizace činnosti (např. systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování), bezpečnosti zohledňující podmínky a prostředí školy/školského zařízení či komunikace se všemi zainteresovanými partnery.
  2. Pedagogické vedení školy/školského zařízení, včetně podněcování pedagogického rozvoje školy/školského zařízení a jeho evaluace, vytváření zdravého školního klimatu, usilování o zkvalitnění personálních podmínek (např. míra aprobovanosti výuky, hodnocení práce pedagogů, profesní rozvoj pedagogů i vedení školy a podpora začínajících pedagogů), usilování o zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání.
  3. Kvalitu pedagogického sboru, včetně kvalifikovanosti a profesionality pedagogů, respektující a vstřícné komunikace pedagogů, spolupráce a
Nahrávám...
Nahrávám...