dnes je 19.7.2024

Input:

Osobní asistent ve škole

31.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.8 Osobní asistent ve škole

Bc. Lenka Polášková

Institut osobní asistence je na základě zákona č. 108/2006 Sb. postaven na právním vztahu založeném smlouvou mezi zákonným zástupcem nezletilého a poskytovatelem této sociální služby, tedy místo osobního asistenta se nezřizuje, a to ani ve třídě či škole.

Legislativní zakotvení osobního asistenta v resortu MPSV:

Pokud dítě nebo žák vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu zajišťovanou v rámci MPSV.

Legislativní zabezpečení „osobní asistence” je definováno § 39 odst. 1 a odst. 2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

§39

 • Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

 • Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. pomoc při osobní hygieně,
  3. pomoc při zajištění stravy,
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Osobní asistenti bývají většinou zaměstnanci nestátních neziskových organizací,

poskytovatelů sociálních služeb.

 • Tyto služby získávají finance formou dotačních prostředků, od státu.

 • Rodina může přispívat na úhradu finančních nákladů.

 • Maximální částka je definována vyhláškou č. 505/2006 Sb., o sociálních službách:

§5

(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 • Na úhradu sociálních služeb slouží rodině příspěvek na péči.

 • O příspěvek na péči lze požádat na sociálním odboru příslušného obecního úřadu dle místa bydliště rodiny.

Smlouva o povolení vstupu osobního asistenta do školy
 1. SMLUVNÍ STRANY

Vzor
Název organizace:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce:

„dále jen škola”

Osobní asistent

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Číslo OP:

„dále jen osobní asistent”

Zákonný

Nahrávám...
Nahrávám...