dnes je 15.7.2024

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.11 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

V ........................ dne ..........................

Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne ............. s Vaší školou, pracuji ve Vaší škole jako ...............

Vzhledem ke skutečnosti, že jste mi dosud neuhradili mzdu za měsíc prosinec 2021, a to ani do 15 dnů od její splatnosti, ruším tímto s Vaší školou okamžitě pracovní poměr v souladu s ustanovením  § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“).

Podle ustanovení  § 56 odst. 2  zákoníku práce mi náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Žádám Vás tímto o neprodlenou výplatu dlužné mzdy a výplatu náhrady mzdy v nejbližším výplatním termínu.

..................................................

zaměstnanec

Škola ........................., IČO: ....................., se sídlem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto okamžitého zrušení pracovního poměru.

V ...................... dne ......................

......................................................

(škola)

Komentář:

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v těchto případech:

- pokud zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,  nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví  a zaměstnavatel mu  neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,

- pokud zaměstnavatel  nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat  nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část  do 15 dnů po uplynutí období splatnosti .

Na tomto místě je třeba upozornit, že zatímco splatnost mzdy nastává - jak vyplývá z ustanovení  § 141 odst. 1  zákoníku práce, na které ustanovení  § 56 odst. 1 písm. b)  zákoníku práce výslovně odkazuje – nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu (tedy poslední den takového měsíce), termín výplaty určí zaměstnavatel v mezích daných ustanovení  § 141 odst. 1  zákoníku práce (nebyl-li

Nahrávám...
Nahrávám...