dnes je 19.7.2024

Input:

Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024

29.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.1.1 Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024

JUDr. Hana Poláková

Dne 1. 6. 2023 schválil Senát návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedle formálních změn novela přináší řadu důležitých věcných novinek, na které školy a školská zařízení netrpělivě čekají. Jaké změny jsou ty nejdůležitější?

Školský logoped (§ 2 odst. 2)

Mezi pedagogickými pracovníky najdeme v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. novou kategorii – školský logoped. Jeho odborná kvalifikace je upravena v § 18a. Školský logoped získává odbornou kvalifikaci studiem pro přípravu školských logopedů a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd:

 1. zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, který nenavazuje na akreditovaný bakalářský studijní program,
 2. zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, který navazuje na akreditovaný bakalářský studijní program speciální pedagogika, nebo
 3. zaměřené na logopedii se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.”.

Podle přechodných ustanovení zákona absolventi studia k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. se považují za absolventy studia pro přípravu školských logopedů podle § 22 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Předpoklady pro výkon práce PP

Mezi předpoklady pro výkon práce pedagogického pracovníka patří mimo jiné svéprávnost, která nahradila pojem „způsobilost k právním úkonům”, a prokazování znalosti českého jazyka. Novela zákona určuje úroveň znalosti českého jazyka. Zkouškou se prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Fyzická osoba, která má vykonávat činnost učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Podle přechodných ustanovení zákona fyzická osoba, která prokázala znalost českého jazyka podle § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která prokázala znalost českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Nově jmenovaní ředitelé veřejných škol a školských zařízení musí namísto původních 2 let do 3 let absolvovat studium zaměřené na organizaci a řízení školství.

Odborná kvalifikace PP

Řadu změn najdeme v části zákona upravující odbornou kvalifikaci pro jednotlivé kategorie pedagogických pracovníků. Upozorním pouze na ty nejdůležitější:

Učitel mateřské školy (§ 6)

Novinkou pro mateřské školy je, že se podle § 6 odst. 1 písm. b) za splnění podmínky odborné kvalifikace považuje také vysokoškolské studium v akreditovaném studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů mateřské školy. Již to nemusí být nutně vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou.

Stejně tak vyšší odborné vzdělání akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů musí být podle § 6 odst. 1 písm. d) rozšířené o odbornou kvalifikaci zaměřenou na přípravu učitele mateřské školy, nikoli však nutně v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou.

Pro učitele mateřské školy ve třídě nebo škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, který získal kvalifikaci podle § 6 odst. 1, rovněž není podle § 6 odst. 2 písm. c) bod 2(1.9.2023) specifikováno rozšíření odborné kvalifikace uskutečněním na vysoké škole.

Společné způsoby získání odborné kvalifikace (§ 7a zákona č. 563/2004 Sb.)

Novela zákona o pedagogických pracovnících v nově vloženém ustanovení § 7a upravuje společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy.

Učitel druhého stupně základní školy a učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

 1. v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy,
 2. v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy,
 3. jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a
  1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, nebo
  2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a),
 4. v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, jen pro výuku odpovídajícího předmětu, nebo
 5. podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.

Asistent pedagoga (§ 20)

U asistentů pedagoga podle ustanovení § 20 zákona bude platit minimální dosažená odborná kvalifikace střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné studiem pedagogiky, pokud budou vykonávat práci ve škole. Pokud jejich práce bude spočívat především v pomocných pracích ve školských zařízeních, pak jako nejnižší dosažené vzdělání je požadováno i nadále základní vzdělání doplněné studiem pro asistenty pedagoga.

Trenér (§ 21)

Novela přepisuje celé ustanovení § 21, které upravuje odbornou kvalifikaci Trenéra.

Trenér získává odbornou kvalifikaci

 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů tělesné výchovy pouze pro oblast sportovní specializace odpovídající vykonané státní závěrečné zkoušce,
 2. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu zaměřeném na tělesnou výchovu a sport pouze pro oblast sportovní specializace odpovídající vykonané státní závěrečné zkoušce,
 3. vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na sportovní, tělovýchovné a pohybové činnosti a získáním osvědčení nejméně druhé nejvyšší trenérské třídy příslušné sportovní specializace, nebo
 4. středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání nebo středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a trenérskou školou tělovýchovné fakulty vysoké školy a získáním osvědčení nejméně druhé nejvyšší trenérské třídy příslušné sportovní specializace.

Přechodná ustanovení

Podle přechodných ustanovení zákona bude platit, že odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena. Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Zaručena je tedy ochrana těch zaměstnanců, kteří byli považováni za odborně kvalifikované podle platných předpisů. Nově nastavené podmínky odborné kvalifikace se jich nedotýkají.

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci (§ 22)

Velkých změn doznává i ustanovení § 22 zákona, které upravuje společná ustanovení k odborné kvalifikaci. Najdeme zde definici studia pedagogiky, studia k rozšíření odborné kvalifikace a další.

Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech, v případě zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jen ve spolupráci s vysokou školou realizující studijní program v oblasti vzdělávání učitelství,
 2. pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech,
 3. pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii nebo na sociální pedagogiku.

Studiem k rozšíření odborné kvalifikace se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání, kterým pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací získávají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu školy, způsobilost k výuce

Nahrávám...
Nahrávám...