dnes je 19.7.2024

Input:

Novela školského zákona v praxi

24.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.2 Novela školského zákona v praxi

Bc.Lenka Polášková

Zákon č.82/2005 Sb., ze dne 19.března 2015, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb.,(školský zákon, dále jen ŠZ).

Již v únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů. Jeho první část je věnována změnám obecných ustanovení školského zákona. Tato ustanovení jsou spojena s poskytováním předškolního a základního vzdělávání.

Novela nabyla účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po dni jejího vyhlášení. Můžeme se setkat s různými daty, ve kterých jednotlivé body nabyly účinnosti. Zásadní je však účinnost bodů, týkajících se implementace systémové podpory inkluzivního vzdělávání a to k 1.9.2016.

Jako nejzásadnější změny jsou označovány změny ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16, § 16a,§ 16b).  

Přehled změn – v orientaci na body týkající se předškolního vzdělávání

Přehled změny   Orientace   Účinnost  
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami   § 16§19   1. 9. 2016  
Poradenská pomoc školského poradenského zařízení   § 16a § 16b § 19   1. 9. 2016  
Zákaz reklamy Opatření proti nesprávným stravovacím návykům dětí, a proti dostupnosti potravin a nápojů odporujících zásadám zdravé výživy.   § 32 odst. 2   1. 9. 2015  
Spádová škola Obecním úřadům obcí se v přenesené působnosti ukládá povinnost poskytnout spádové škole seznam žáků, kteří by se měli dostavit k zápisu.Zpřesňují se kompetence krajských úřadů rozhodovat o rozsahu školského obvodu základní školy.   § 36 odst. 8 § 178 odst. 3 § 183 odst. 6 § 183 a odst. 9   1. 4. 2015  
Úplata za vzdělávání a školské služby Byl nahrazen limit pro bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, na 12 měsíců kalendářního roku.   § 123 odst. 2   1. 4. 2015  
Správní řízení Výčet věcí rozhodovaných dle správního řádu v § 165 odst. 2 zůstal uzavřený.Správní řád se při vrchnostenském rozhodování o právech a povinnostech užije bez rozdílu zřizovatele (tedy i v soukromých a církevních školách).Odvolací instancí u soukromých a církevních škol bude krajský úřad.   § 165 odst. 2 § 183 odst. 4   1. 4. 2015  
Zákonný zástupce Je upraven pojem „zákonný zástupce”. Nově je zákonným zástupcem osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě či nezletilého žáka.   § 183 odst. 7   1. 9. 2016  
Mateřská škola jako státní příspěvková organizace Mateřské školy určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců lze zřizovat jako státních příspěvkových organizací.   § 8 odst. 3 § 8 odst. 5   1. 4. 2015  
Školní řád Rozšiřuje se školní řád na pravidla vztahů žáků se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, nikoliv pouze s pedagogickými pracovníky.   § 30 odst. 1   1. 4. 2015  
Výjimka z administrativních povinností Na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie se zavádí výjimka z administrativních povinností stanovených zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.   § 32a odst. 7   1. 4. 2015  
Vedení rejstříku škol a školských zařízení Agenda zápisů školských poradenských zařízení z úrovně krajských úřadů na úroveň ministerstva.   § 143 odst. 2   1. 4. 2015  
Česká školní inspekce Upravuje se činnost České školní inspekce a doplňuje se o pravidla jejího působení v mezinárodních vztazích.Zpřesňují se důvody, pro které Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele školy.   § 174 odst. 1 § 174 odst. 13   1. 4. 2015  
Školský rejstřík Výslovně se stanovuje, že údaje o místní identifikaci fyzických a právnických osob a činností v rejstříku škol a školských zařízení musejí být vedeny v souladu se základními registry.   § 183 a odst. 12   1. 4. 2015  
Příplatky ke krajským normativům Příplatky ke krajským normativům nebudou již stanovovány na „speciální vzdělávací potřeby” (tzn. na diagnózy), ale na podpůrná opatření.   § 161 odst. 2 § 162 odst. 2   1. 9. 2016  
Nahrávám...
Nahrávám...