dnes je 15.7.2024

Input:

Novela školského zákona č. 284/2020 Sb. - změny ve financování

24.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.4 Novela školského zákona č. 284/2020 Sb. - změny ve financování

JUDr. Hana Poláková

Rok 2020 je bohatý na novelizace školských právních předpisů. O prázdninách vyšly celkem 2 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podíváme se na novelu vydanou pod číslem 284/2020 Sb., která se primárně měla zabývat pouze změnami v organizaci maturitních zkoušek. Nicméně přinesla i změny nového modelu financování regionálního školství, na které je vhodné ředitele škol a školských zařízení upozornit.

Možnost použití ONIV na dopravu na školní akce

V první řadě se rozšiřuje možnost využití přímých výdajů na vzdělávání vložením nového účelu jejich použití – „výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu,”. Již při zavádění nového systému financování regionálního školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) informovalo o jednom z cílů reformy – zrušení rozvojových programů a navýšení ostatních neinvestičních výdajů tak, aby byly vykryty všechny aktivity škol související s plněním rámcových vzdělávacích programů. Například součástí rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání je povinná výuka plavání. Ministerstvo každoročně vypisovalo rozvojový program na zajištění finančních prostředků na dopravu žáků na plaveckou výuku do bazénů. Dopravu žáků budou školy nadále hradit z ostatních neinvestičních výdajů, tedy z prostředků na přímé výdaje na vzdělávání, které obdržely v rámci svých rozpočtů na příslušný kalendářní rok. Obdobně budou moci školy hradit dopravu žáků i na jiné aktivity, které vyplývají z rámcových vzdělávacích programů, nestačí tedy, aby výdaje vyplývaly ze školních vzdělávacích programů.

Hranice limitující objem finančních prostředků poskytovaný na přímé výdaje na vzdělávání

Ustanovení § 160 ŠZ se dále doplňuje o odstavec 6. Podle tohoto odstavce se finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytují nejvýše do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek výkonu stanovených jiným právním předpisem (například § 16 zákona č. 106/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), uvedeného ve školském rejstříku. Ministerstvo nastavuje další hranici limitující objem finančních prostředků poskytovaný na přímé výdaje na vzdělávání. Nepůjde tedy jen o PHmax – maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti týdně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, ale i o soulad s výkony schválenými v rejstříku škol a školských zařízení.

Financování školní družiny

Novela změnila i financování školní družiny. Na výkony tohoto školského zařízení nebudou napočítány ostatní neinvestiční výdaje. Obvykle jsou školní družiny součástí právnické osoby, která vedle základního vzdělávání poskytuje i zájmové vzdělávání. Ředitel takovéto právnické osoby hospodaří s celkovým objemem finančních prostředků, jehož výše byla vypočtena podle zákonem upravených pravidel. Tento objem finančních prostředků je dle názoru ministerstva oproti předcházejícím letům navýšen a vykryje tedy i potřebu ostatních neinvestičních výdajů zájmového vzdělávání.

Maximální počet hodin další PPČ

Novela školského zákona zmocňuje vládu k rozšíření úpravy dané nařízením vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády stanoví maximální počet hodin výuky financované ze státního rozpočtu (PHmax) na 1 třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě v případě základní školy a střední školy, na 1 ročník v oboru vzdělání v případě konzervatoře a upravuje PHmax i v závislosti na struktuře školy. Vláda díky novele může tímto nařízením stanovit pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin další přímé pedagogické

Nahrávám...
Nahrávám...