dnes je 19.7.2024

Input:

Kontrola státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.13 Kontrola státního zdravotního dozoru ve školách a školských zařízeních

Bc .Lenka Polášková

Orgán ochrany veřejného zdraví se při své dozorové činnosti řídí plánem kontrolní činnosti. Metodiku pro jeho sestavování každoročně vydává Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je ve smyslu ustanovení § 80 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákona č. 258/2000 Sb.”) oprávněno stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví rozsah a četnost kontrol.

Krajské hygienické stanice jsou pak povinny vykonávat státní zdravotní dozor podle těchto plánů, a to ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Významným úkolem krajských hygienických stanic je výkon správního dozoru v rámci jejich působnosti, který zákon o ochraně veřejného zdraví označuje jako státní zdravotní dozor. Správním dozorem se rozumí správní činnost, při které vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů (tj. fyzických a právnických osob) a porovnává je s požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu. Účelem kontrol v těchto zařízeních je dohled nad dodržováním stanovených podmínek pro vnitřní prostředí a jejich vybavení, které jsou zakotveny ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly zahrnují školy (mateřské, základní, střední a vyšší odborné), školská zařízení (školní družiny, internáty, domovy, střediska praktického vyučování), zařízení zájmových (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, kluby) a v neposlední řadě zařízení pro výkon ústavní výchovy a pro preventivně výchovnou péči (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy, dětské domovy.

Působnost krajských hygienických stanic (tj. okruh úkolů, které jsou jim svěřeny)
  • Vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví.

  • Plnit úkoly dotčeného správního orgánu a uplatňovat závazná stanoviska.

  • Projednávat přestupky a jiné správní delikty.

  • Provádět epidemiologické šetření.

  • Nařizovat, organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění.

  • Nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů.

  • Podílet se na úkolech integrovaného záchranného

Nahrávám...
Nahrávám...