dnes je 13.4.2024

Input:

Jiné formy asistence: školní asistent

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11
Jiné formy asistence: školní asistent

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit za účelem podpory „žáků ohrožených školním neúspěchem”, přičemž o zařazení konkrétních žáků do takto pojmenované skupiny rozhoduje sám ředitel – na rozdíl od pozice asistenta pedagoga tedy není pro zřízení pozice školního asistenta nutné žádné doporučení od školských poradenských zařízení.

Pro zřízení pozice školního asistenta tak stačí, když se škola zapojí do příslušného projektu, resp. když si v rámci financování ze zdrojů EU vybere příslušnou šablonu.

Náplň práce školního asistenta

Náplň práce školního asistenta, v tomto případě s působností v základní škole, je v dokumentu MŠMT Přehled šablon a jejich věcný výklad, ve verzi aktualizované k 31. březnu 2020 (s. 56), popsána takto:

Školní asistent vykonává např. následující činnosti:

a) Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.

b) Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka.

c) Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

d) Poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podporuje žáky při manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu žákům poskytuje vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka.

e) Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti. Účelem asistentovy podpory v oblasti administrativních a organizačních úkonů je, aby pedagog získal více času na

Nahrávám...
Nahrávám...