dnes je 19.7.2024

Input:

Integrace cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu MŠ - plánování a příprava tématu

19.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4 Integrace cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu MŠ – plánování a příprava tématu

Bc. Lenka Polášková

Aktuálně se stále oblast pre-primárního školství potýká s nesystémovým a nahodilým pojetím výuky cizích jazyků. Nekoncepčnost systému „nahrává” marketingovým aktivitám mnoha subjektů, které se v České republice vyskytují a externě, převážně placenou formou, nabízejí mateřským školám metodické i jazykové zajištění výuky cizího jazyka v prostředí mateřské školy.

Placená forma výuky cizích jazyků však nepodporuje přístup rovného vzdělávání pro všechny děti. Externí výuka neposkytuje dostatečnou hodinovou dotaci a z hlediska efektivity nepřináší takové výsledky jako začlenění cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu třídy (či školy). Zde je však nutné jazykové i metodické vzdělání pedagoga, který s cizím jazykem pracuje.

Kvalitní a efektivní začlenění cizího jazyka je možné pouze v případě, kdy tematické celky v českém jazyce korespondují, prolínají se a podporují bilingvní přístup.

Přestože již od roku 2004 existuje řada dokumentů, v nichž se Česká republika zavazuje k podpoře výuky cizích jazyků již od raného věku, MŠMT aktuálně aktivně nepodporuje zásadním způsobem řešení problémů, vycházející z přímé pedagogické praxe.

Zejména:– koncept jazykové a metodické kvalifikace pro pedagogy, kteří v MŠ cizí jazyk vyučují;– požadavky na didaktický materiál;– požadavky na zajištění minimální hodinové dotace (počet hodin týdně);– podporu integrace cizích jazyků do „nejazykových” mateřských škol, například formou grantové podpory.

Úsilí tak stále zůstává na postoji a iniciativě pedagogů.

 

Návrh přípravy pro tematický celek

 

„Food” (s orientací na podporu zdravého životního stylu)

 

1. Základní informace k tématu:

 

Oblast RVP PV

Příklady strategie rozvoje kompetencí (v rámci uvedeného tématu):

Kompetence k učení
Dítě:– získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení;– klade otázky a hledá na ně odpovědi.

Kompetence k řešení problémů
Dítě:– chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli;– uvědomuje si, že svou aktivitou může ovlivnit situaci.

Kompetence komunikativní
Dítě:– domlouvá se gesty i slovy;– ví, že se lidé dorozumívají také jinými jazyky, že je možné se jim učit.

Kompetence sociální a personální
Dítě:– je schopné respektovat druhé;– uvědomuje si, že za své chování nese důsledky.

Kompetence činnostní a občanské
Dítě:– dbá na osobní zdraví.

Strategie orientace na vzdělávací oblast (v rámci uvedeného tématu):

a) Dítě a jeho tělo⇨ tematické zaměření

Dílčí vzdělávací cíl:
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.


Očekávané výstupy:
  • mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy.

b) Dítě a společnost ⇨ aktivita s cizím jazykem integrována do tématu v jazyce českém

Dílčí vzdělávací cíl:
  • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Očekávané výstupy:
  • chovat se k lidem zdvořile, bez předsudků.

c) Dítě a svět ⇨ aktivita s cizím jazykem integrována do tématu v jazyce českém

Dílčí vzdělávací cíl:
  • poznávání jiných kultur.


Očekávané výstupy:
  • mít povědomí o širším společenském životě.

 

 

Tematický celek v českém jazyce, ke kterému můžeme téma přiřadit:

Příklady:

„Jídlo a zdraví”.

„Potraviny.”

„Podzimní ovoce a zelenina”.

„Podzim na poli a zahradě”.

„Ve zdravém těle zdravý duch”.

„V obchodě”.

 

Název tematického okruhu v Aj:

Příklady:

„Food”.

„Autumn”.

„Vegetable and Fruits”.

 

Slovní zásoba k tématu (předpokládané znalosti dětí v závěru tématu):

tomato – rajče

carrot – mrkev

pepper – paprika

chips – hranolky

ice cream – zmrzlina

cake – dort, zákusek

slim – hubený, štíhlý

fat – obézní, tlustý

hamburger – hamburger

pancake – palačinka

džem – jam

sugar – cukr

salad – salát

grape – hrozen

fruit – ovoce

vegetable – zelenina

melon – meloun

spaghetti – špagety

cornflakes – kukuřičné lupínky

fish – ryba

likely – vhodný

cucumber – okurka

salad – hlávkový salát

potato – brambor

cauliflower – květák

apple – jablko

pear – hruška

plum – švestka

banana – banán

strawberry – jahoda

Fráze:

I don‘t like… Nemám rád

Do you like…? Máš rád…?

I‘m healthy… Jsem zdráv…

I‘m ill… Jsem nemocný…

 

 

2. Konkretizace k organizaci:

 

Cíle vyučovací jednotky (z pohledu učitele): Naučit děti slovní zásobu k příslušným obrázkům. Rozvíjet jejich povědomí o zdravém životním stylu a následcích

Nahrávám...
Nahrávám...