dnes je 15.7.2024

Input:

Inspekční činnost v zařízení školního stravování

18.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 Inspekční činnost v zařízení školního stravování

Mgr. Lenka Polášková

Systém školního stravování v ČR je velmi komplexní a propracovaný. Tato služba je i v mezinárodním srovnání z hlediska šíře jejího dosahu i komplexity spíše výjimečná. Kvalita stravování v mateřských školách je stále diskutovaným tématem. Jakým způsobem k problematice nahlíží Česká školní inspekce?

Stravování v mateřské škole a legislativní rámec

Požadavky na vybavení stravovacích zařízení, ve kterých je poskytována strava tříletým a dvouletým, jsou shodné s požadavky na vybavení standardních školních jídelen či školních jídelen – výdejen. Tyto prostory musejí bezpodmínečně splňovat jak obecné, tak specifické požadavky pro potravinářské provozy, požadavky na zařízení, předměty a instalace, požadavky na přepravu pokrmů, požadavky na potraviny a jejich ochranu před kontaminací, požadavky na likvidaci potravinářských odpadů a v neposlední řadě také zajistit osobní hygienu zaměstnanců.

Uvedené požadavky jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Další povinností je vytvořit a zavést postupy založené na zásadách HACCP a postupovat podle nich.

Stravovací zařízení musí zajistit, aby připravované pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny, tzn. že strava poskytovaná dvouletým dětem a dětem starším v mateřské škole musí odpovídat jejich výživovým potřebám. Také u dvouletých dětí platí povinnost stravovacího zařízení informovat spotřebitele, v našem případě zákonné zástupce dětí, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o látkách způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, které byly použity při výrobě nebo přípravě potraviny a v konečném výrobku jsou stále přítomny, byť v pozměněné podobě. Specifickým problémem mateřských škol je stravování dětí s řadou potravinových alergií, případně potravinovou intolerancí. Počty těchto dětí narůstají a do budoucna tedy budou právě mateřské školy nuceny na situaci reagovat. Systémově tento problém bohužel řešen není.

Další požadavky na stravovací zařízení stanovují i jiné předpisy, například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Základní požadavky v rovině výživy dětí

Kromě požadavků na stavebně-technický stav stravovacího zařízení, provozní a osobní hygienu zaměstnanců je pro děti důležitá také strava samotná. Tato strava by měla být pestrá, vyvážená a především pravidelná, a to zejména proto, že právě výživa je významným faktorem. Při sestavování jídelníčků mateřských škol se vedoucí školních jídelen musí řídit platnými právními předpisy a nutričními doporučeními. V jídelníčcích tedy nesmí být opomíjeny také dvouleté děti. Pokud je mateřská škola přijme.

Kromě orientace v tzv. spotřebním koši je nutná také orientace v nutričních doporučeních. K tomu slouží metodika Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši Ministerstva zdravotnictví ČR a vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 107/2005 Sb.), která v příloze č. 1 stanovuje výživové normy pro školní stravování. Nutriční doporučení je vytvořeno v souladu s výživovými normami stanovenými přílohou č. 1 vyhlášky o školním stravování. Je sestaveno na základě nejnovějších výživových poznatků a doporučení, jejichž cílem je především prevence civilizačních onemocnění způsobených výživou a nevhodným životním stylem. Udává frekvenci zařazení některých druhů potravin při přípravě pokrmů, vhodné kombinace a skladby pokrmů. Cílem těchto dvou nástrojů je: „odlehčit” jídelníčky školních jídelen, mírně snížit nabídku masitých pokrmů, změnit přístup k zařazování zeleniny do jídelníčku dětí, upravit kombinace jídel pro nejlepší a nejefektivnější využití živin, naučit děti od útlého věku zásadám správného stravování.

Česká školní inspekce a kvalita stravování

V minulosti Česká školní inspekce předložila tematickou zprávu s výsledky inspekční činnosti realizované v zařízeních školního stravování podle § 174 odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V rámci elektronického zjišťování se Česká školní inspekce obvykle zaměřuje na:

  • personální podmínky,

  • materiální vybavení,

  • kvalitu a efektivitu vykonávaných činností,

  • zajištění dietního stravování,

  • doplňkovou činnost,

  • spolupráci s jinými subjekty.

Nahrávám...
Nahrávám...