dnes je 3.10.2023

Input:

Dotaz: Rozdělení pracovních úvazků v MŠ

30.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den,

zajímá nás, jaké vzniknou pracovní úvazky pedagogických i nepedagogických pracovnic v mateřské škole při počtu 47 žáků, plus 5 žáků s individuálním vzděláváním.

Děkuji za odpověď. Kolínková

Odpověď:

položenou otázku nelze jednoduše zodpovědět. Stávající normativní financování vede k tomu, že si kraje stanoví vlastní normativy, kterými určují počty úvazků a výši přímých výdajů na vzdělávání připadající na jeden výkon – tedy dítě plnící předškolní vzdělávání. Krajské normativy se tedy liší. Je povinností každého krajského úřadu vyvěsit směrnici a přehled normativů na webových stránkách, kde každá škola může zkontrolovat, zda jí stanovený závazný kazatel limitu zaměstnanců a limitu přímých výdajů na vzdělávání je vypočten dobře.

V souvislosti se zavedením společného vzdělávání se dostáváme do složitější situace. Podle stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se dítě individuálně vzdělávané nezapočítává do kapacity mateřské školy. Krajské úřady však musí respektovat zákon a konkrétně školský zákon stanoví, že lze přijímat do mateřské školy do výše kapacity stanovené ve školském rejstříku. Výslovně pak v ustanovení § 34 odst. 10 a 11 určuje, které děti se do kapacity nezapočítávají:

-          vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).

-          v měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.

Školský zákon tedy výslovně neuvádí, že dítě vzdělávané individuálně se nezapočítává do kapacity. Ministerská metodika tuto skutečnost napravit nemůže.

Nahrávám...
Nahrávám...