dnes je 22.7.2024

Input:

Dohoda o provedení práce

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.1.3 Dohoda o provedení práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec”)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením  § 75 zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), tuto

Dohodu o provedení práce
I.
Provedení práce

1.1. Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v ............................

1.2. Zaměstnanec je povinen provést práci osobně v ...................... (místo výkonu práce), a to ve dnech ................. V této době je zaměstnavatel povinen zaměstnanci umožnit vstup do ..................... a poskytnout mu nezbytnou součinnost k řádnému provedení práce.

1.3. Předpokládaný rozsah práce, která je předmětem této dohody, je celkem ....... hodin.

1.4. Zaměstnavatel převezme od zaměstnance vykonanou práci dne ............. v ....................

1.5. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními předpisy, které se vztahují k vykonávané práci, s vnitřními předpisy zaměstnavatele a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

II.
Odměna

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanci za provedenou práci náleží odměna ve výši ......................... Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou odměnu do .................. bezhotovostním převodem na účet č. .................. vedený u .........................

III.
Ochrana osobních údajů zaměstnance

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že zaměstnavatel je ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako ”GDPR” nebo ”Nařízení”) v postavení správce osobních údajů vůči zaměstnanci, který má postavení subjektu údajů.

3.2 Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance, a to konkrétně jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště případně též adresu pro doručování, bankovní spojení („Osobní údaje“).

3.3 Zákonnost zpracování Osobních údajů zaměstnavatelem je dána s odkazem na ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. b) a c) Nařízení, neboť předmětné zpracování je nezbytné (i) pro plnění této pracovní smlouvy, jakož i (ii) pro plnění právní povinnosti, která se na zaměstnavatele vztahuje.

3.4 Účelem zpracování Osobních údajů je plnění povinností zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy (např. výplata mzdy), jakož i plnění povinností zaměstnavatele na základě příslušných právních předpisů (výpočet daní, mzdového účetnictví, archivační povinnost).

3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Osobní údaje mohou být zaměstnavatelem, a to za výše specifikovaným účelem, poskytnuty těmto příjemcům:

(a) ……………………..;

(b) ………………...

3.6 Zaměstnavatel prohlašuje, že přijal potřebná organizační a technické zabezpečení pro zpracování Osobních údajů tak, aby předešel jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměněním či jejich zneužití třetími osobami.

3.7 Zaměstnavatel zpracovává Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Bez odkladu poté, co pomine účel jejich zpracování, zaměstnavatel přistoupí k likvidaci Osobních údajů, nejpozději však ve lhůtě jednoho (1) měsíce poté, co pomine účel jejich zpracování.

3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že ustanovení tohoto článku je svým charakterem informací subjektu údajů o zpracování Osobních údajů ve smyslu ust. čl. 13 Nařízení. Zaměstnanec svým podpisem pod textem této smlouvy potvrzuje, že byl ze strany zaměstnavatele plně informován o zpracování Osobních údajů jakož i o jeho právech ve vztahu ke zpracovávaným údajům.

3.9 Zaměstnanec bere na vědomí, že v rámci jeho práce bude mít přístup k osobním údajům třetích osob (svěřených dětí). Zaměstnanec je povinen se při nakládání s osobními údaji řídit pokyny zaměstnavatele a nejednat v jejich

Nahrávám...
Nahrávám...