dnes je 19.7.2024

Input:

546/2006 Sb., Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 546/2006 Sb., Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 120/2001 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 257/2004 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 181/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb. a zákonem č. 315/2006 Sb.
ZÁKON
o veřejných dražbách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  dražbou veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání,
b)  navrhovatelem osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby,
c)  účastníkem dražby osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené tímto zákonem,
d)  dražební jistotou zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě,
e)  dražebníkem osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 odst. 1); jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy,
f)  licitátorem fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě,
g)  vyvoláním licitátorem přednesené prohlášení o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek,
h)  zahájením dražby prohlášení licitátora, že zahajuje dražbu, není-li dále stanoveno jinak,
i)  podáním nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak; v případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou,
j)  příklepem úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby,
k)  vydražitelem účastník dražby, jemuž byl udělen příklep,
l)  výtěžkem dražby cena dosažená vydražením a její případné příslušenství,
m)  náklady dražby odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby; mezi náklady účelně vynaložené dražebníkem patří i přiměřené náklady na zabezpečení informovanosti o
Nahrávám...
Nahrávám...