dnes je 15.7.2024

Input:

43/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

č. 43/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2006,
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 24 odst. 5, § 35 odst. 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy
(1)  Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
(2)  Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem.
(3)  Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně.
(4)  Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.
(5)  Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.
(6)  V mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem.”.
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
㤠1a
Podrobnosti o organizaci mateřské školy
(1)  Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
(2)  Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
(3)  Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
(4)  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(5)  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
(6)  Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora1.


1 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.”.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 5, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2a zní:
㤠3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1)  Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo
Nahrávám...
Nahrávám...