dnes je 15.7.2024

Input:

20/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 20/2023 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 11. ledna 2023,
kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
454/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění čl. V odst. 2
454/2023 Sb.
(k 31.3.2025)
pozbývají platnosti změny provedené touto novelou - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Čl. I
Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 198/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a podmínky jejího prodlužování”.
2. V § 5 odst. 4 větě první se slova „vízovým štítkem do cestovního dokladu” nahrazují slovy „do cestovního dokladu vízovým štítkem s dobou platnosti do 31. března 2024” a ve větě druhé se slovo „dočasně” zrušuje.
3. V § 5a odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Žádost o oprávnění k pobytu na území České republiky podávaná na zastupitelském úřadu na Ukrajině je nepřijatelná.”.
4. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2)  Pobývá-li cizinec požívající dočasné ochrany na území České republiky bez platného cestovního dokladu a prokáže, že nemůže získat cestovní doklad u příslušných orgánů země původu, vydá mu Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. To neplatí, jestliže místní podmínky vydání cestovního průkazu totožnosti neumožňují. Cizinec je povinen předložit fotografii.”.
5. V § 6 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a to ani během soudního řízení”.
6. V § 6 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:
„(9)  Jestliže bylo cizinci v období od 24. února 2022 uděleno v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, se ustanovení § 43 a § 62 odst. 4 věty první zákona o pobytu cizinců na území České republiky nepoužijí.
(10)  Udělení víza podle odstavce 9 se osvědčuje vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu nebo mimo něj. Pokud není možné s ohledem na místní podmínky udělení víza osvědčit vízovým štítkem, lze do cestovního dokladu nebo mimo něj učinit záznam o udělení víza.”.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 11 až 13.
7. V § 6 odstavec 13 zní:
„(13)  Ustanovení zákona o evidenci
Nahrávám...
Nahrávám...