Input:

3.1 Vedení povinné dokumentace škol a školských zařízení

17.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Vedení povinné dokumentace škol a školských zařízení

Ivana Horká

Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona:

1. Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách

2. Evidence dětí (školní matrika)

3. Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jeho ukončování

4. Školní vzdělávací programy

5. Výroční zprávy o činnosti školy a vlastní hodnocení školy

6. Třídní knihy zaznamenávající průběh vzdělávání

7. Školní řád

8. Záznamy z pedagogických rad

9. Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí

10. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

11. Personální a mzdová dokumentace

12. Hospodářská dokumentace, účetní evidence

13. Další dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy

 

 

 1. Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a jeho změnách

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává do 30. září u příslušného krajského úřadu podle místa právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení.

V případě, že rejstřík těchto škol a školských zařízení vede ministerstvo, postupuje krajský úřad žádost se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení stanovuje § 147 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a musí obsahovat uvedené údaje a doklady.

Orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, rozhodne o žádosti o zápis školy a školského zařízení do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti tomuto orgánu.

Zápis o změnách v údajích uvedených v § 144 a § 146 školského zákona se podává orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Na posouzení žádosti o změny v rejstříku a rozhodnutí o zápisu změny má orgán, který vede rejstřík, 30 dnů od doručení žádosti - § 149 školského zákona.

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení stanovuje § 150 školského zákona.

Evidence dětí (školní matrika)

 1. Evidence dětí (školní matrika)

Vyhláška č. 364/2005 Sb. ze dne 6. 9. 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky stanoví rozsah a formy vedení školní matriky:

 • označení školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání,

 • označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání,

 • označení třídy, v níž je dítě zařazeno, a uvedení jmen a příjmení učitelek třídy,

 • docházka dětí.

Údaje ze školní matriky a dokumentace mateřské školy se předávají na výkaze S-01:

 • údaje za uplynulý školní rok stav k 30. 9. - nástupy, odchody, ukončení předškolního vzdělávání v docházce mateřské školy v členění na běžné a speciální třídy, školy v přírodě,

 • údaje za příslušný kalendářní rok, třídy a děti podle pohlaví, žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, kterým nebylo vyhověno, věkové složení, členění na běžné a speciální třídy, individuálně integrované děti.

§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona stanoví, že školní matrika obsahuje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého bydliště (evidenční list dítěte),

 • datum zahájení vzdělávání,

 • údaje o tom, zda je dítě zdravotně postižené, včetně údajů o druhu postižení nebo zdravotního znevýhodnění,

 • datum ukončení vzdělávání,

 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

Všechny tyto údaje obsahuje evidenční list, který vydává SEVT - Vzor 183 S10.

Školní matrika může být například uspořádána do šanonu, který obsahuje:

 • žádost a potvrzení výjimky z počtu dětí,

 • seznamy dětí rozdělených do tříd,

 • evidenční list dítěte.

 1. Doklady o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Některé povinnosti ředitele školy jako správního orgánu upravuje, kromě školského zákona, i zákon č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen Správní řád). V mateřské škole se vztahuje povinnost vycházet ze Správního řádu především k přijímacímu řízení.

V každé správní věci, tedy v našem případě při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání, se zakládá spis. Ten musí být označen spisovou značkou, musí obsahovat soupis všech svých součástí včetně příloh (s uvedením data, kdy byly do spisu vloženy).

Správní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zpravidla se určuje termín zahájení přijímacího řízení ve spolupráci se zřizovatelem, ale děti mohou být přijímány i v průběhu školního roku, pokud má MŠ volná místa.

Tam, kde počet žádostí o umístění převyšuje kapacitu volných míst v MŠ, postupuje tato podle předem stanovených a jasných kritérií pro přijímání dětí, se kterými by rodiče měli být předem seznámeni. Pro pravdivé vyhodnocení těchto kritérií je nutné, aby rodiče při odevzdání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložili údaje týkající se jednotlivých kritérií.

Příklad:

Kritéria přijímání dětí do MŠ:

Přednostně budou přijímány:

 • děti s odkladem školní docházky,

 • děti v posledním roce před vstupem do ZŠ.

Po naplnění míst těmito dětmi následují pro zbývající uchazeče další kritéria. Ve výsledku rozhoduje vyšší počet splněných bodů:

 • sourozenci již docházejících dětí do MŠ,

 • děti zaměstnaných rodičů (potvrzeno zaměstnavatelem),

 • děti samoživitelů,

 • děti s trvalým bydlištěm v dané městské části.

V případě shodného počtu bodů rozhoduje ředitelka na základě pomocného kritéria:

 • datum narození dítěte s upřednostněním starších dětí,

V případě, že zbývají ještě volná místa pro přijetí dětí, mohou být přijati žadatelé podle zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 204/2005 Sb.) (děti se čtyřhodinovou docházkou atd.).

Součástí spisu pro přijímací řízení by měly být také doklady, jako je Rodný list dítěte a Očkovací průkaz (oba v kopiích). Je vhodné, aby ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií zaznamenávala získaný počet bodů uchazečů do tabulky, ze které vychází při vydávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Vydávání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoveno lhůtou bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

Příklad:

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy (viz Vzorové dokumenty)

Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy mají rodiče právo se odvolat do 15 dnů od převzetí; jestliže ředitelka odvolání vyhoví v plném rozsahu, nemusí odvolání předávat dál.

V případě, že odvolání vyhovět nemůže, postupuje toto odvolání s odůvodněním příslušnému krajskému úřadu.

Správnímu řízení podléhají:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

 • rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

 • žádost o snížení úplaty v mateřské škole,

 • žádost o osvobození od úplaty v mateřské škole,

 • stížnosti, žádosti o informace,

 • ukončení docházky dítěte (pouze z důvodů uvedených v § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

V § 35 školského zákona jsou vymezeny případy, kdy ředitelka mateřské školy rozhoduje o ukončení předškolního vzdělávání ve správním řízení po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci tehdy, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123 školského zákona) ve stanovaném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Příklad:

Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání (viz Vzorové dokumenty)

Ukončení předškolního vzdělávání nepodléhá správnímu řízení, ale mezi zákonnými zástupci dítěte a mezi ředitelkou mateřské školy se uzavírá dohoda o ukončení předškolního vzdělávání podle občanského zákoníku.

Příklad:

Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání (viz Vzorové dokumenty)

 1. Školní vzdělávací programy

 

V mateřské škole