Input:

3.9 Školní řád mateřské školy - vzor

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Školní řád mateřské školy – vzor

Bc.Lenka Polášková

Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytýčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně – vzdělávacím procesu. Se školním rokem 2017/2018 přichází řada změn, které se také v obsahu školního řádu musí nutně promítnout. Zásadní změny přináší oblast aplikace vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, novela zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a samozřejmě také nově povinnost povinného předškolního vzdělávání.

V pedagogické praxi se také ředitelé a ředitelky mateřských škol často setkávají s požadavkem zákonných zástupců podat dítěti v mateřské škole medikaci. Bohužel v tomto směru není dlouhodobě aplikována součinnost MŠMT s MZ.

Příspěvek přináší inspiraci, jak je možno obsahově školní řád zpravovat. Nutné je však vzít na zřetel, že se obsah školních řádů může lišit a být ovlivněn velikostí školy, typem školy (příspěvková organizace, soukromá škola) a dalšími okolnostmi. Z tohoto důvodu nelze příspěvek vnímat jako dogma, ale jako inspiraci a pomoc, nad jakými oblastmi z hlediska školního řádu je nutno se zamyslet.

Příspěvek obsahuje také problematiku:

 • Postupu realizace podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Medikace v mateřské škole.

 • Povinného předškolního vzdělávání.

Podrobně zpracovává problematiku školních řádů doporučení MŠMT, které je součástí viz 11.13. Materiál je staršího data, ale některá doporučení jsou stále aktuální.

Obsah:


I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

IV. Práva a povinnosti mateřské školy.

V. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

VI. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ.

VIII. Povinné předškolní vzdělávání.

 
Vzor

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

Na každé třídě jsou stanovena pravidla soužití mezi dětmi.

Práva dětí

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

 • užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelem/učitelkou nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

 • podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je;

 • poskytnutí podpůrných opatření I. – V.stupně, vyžaduje-li to situace;

 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20.listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

Úmluva obsahuje celkem 54 článků, které jsou rozděleny do 4 kategorií:

Hlavní zásady

Právo na přežití a rozvoj

Právo na ochranu

Právo na zapojení se do společnosti

Kompletní přehled Úmluvy o právech dítěte, dostupné na:

<http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete>

V případech dětí se sociálním znevýhodněním se řídíme k materiálem MŠMT č.j. 27607/2009-60, Metodickému doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání, dětí, žáků a žákyň se sociálním znevýhodněním. Materiál je přílohou Školního řádu.

Povinnosti dětí

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu;

Právo zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • být seznámen s dokumentací MŠ;

 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům

 • zapojovat se do aktivit MŠ ;

 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy;

 • spolupracovat s učitelem/učitelkou, konzultovat potřebné poznatky o dítěti ;

 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

 • domluvit si s učitelem/učitelkou a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny;

 • své stížnosti řešit s učitelem/učitelkou a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

 • být informován o dění ve škole;

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;

 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:30 hodin do 8:30 hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu určenou k příchodu dětí do Mš nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí;

 • vyzvedávat děti do stanovené provozní doby;

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;

 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění;

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících Mš;

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

 • nedávat dětem do Mš cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

 • oznamovat MŠ změnu bydliště, telef. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte nebo na účast na akcích (zotavovací pobyt, saunování, apod.);

Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • přivádět do Mš své dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, teplota);

 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky

 • vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům ;

 • podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;

 • pravdivost jednání i chování;

 • poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý přístup;

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přednostní přijímání dětí od 4 let věku do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Přednostní přijímání dětí od 3 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018. Přednostní přijímání dětí od 2 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku do mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020.

 • Mateřská škola přijímá k předškolnímu vzdělávání děti od dvou let, má specializovanou třídu, která je přizpůsobena režimově individuálním a vývojovým specifikům dětí raného věku.

 • Přihlašování a odhlašování dítěte k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě

písemné žádosti zákonného zástupce. Formuláře přihlášky a „odhlášky” jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.

 • Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v určených dnech v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, zpravidla v měsíci květnu. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a následně seznámí zákonné zástupce. Kritéria o přijetí dětí jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory Mš).

 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.

 • MŠ přijímá děti v průběhu školního roku, pokud to umožňuje volná kapacita.

 • Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.

 • K předškolnímu vzdělávání se přednostně vždy přijímají děti plnící povinné, předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 • Přijmout lze dítě mladší tří let, ale takové dítě musí být schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Toto je na individuálním posouzení ředitele mateřské školy. Pokud je k předškolnímu vzdělávání přijato dítě, kterého se prozatím netýká povinnost předškolního vzdělávání, nevztahuje se na něj začátek ani rozsah předškolního vzdělávání stanovený pro děti, kterých se povinnost týká.

 • Při nástupu dítěte obdrží zákonní zástupci evidenční list dítěte, který vyplní dle pokynů učitele/učitelky.

 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

 • V případě uplynutí doby provozu služby , zejména v případech kdy se zákonný zástupce dítěte nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení MŠMT, k pozdnímu vyzvedávání dětí, viz. Příloha Školního řádu.

 • Režimové požadavky:

  1. Děti se scházejí nejpozději do 8:30 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelem/učitelkou. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.
  2. Děti se v době od 6:30 do 8:00 hodin scházejí ve třídě u Broučků, od 8:00 hodin starší děti vyzvedává třídní učitelka a přechází do třídy u Květinek (1.patro).
  3. Hlavní činnosti dítěte v MŠ je spontánní hra, spontánní činnosti, řízené činnosti učitel/ka pracuje s dětmi ve skupině i individuálně.
  4. Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelem/učitelkou v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte.
  5. Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání.
  6. Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.
  7. Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek.
  8. Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.
  9. V letních měsících se veškeré činnosti dětí provádějí venku .
  10. Odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě.
  11. Pro děti „nespící” je nabízen klidový režim, spojený s prohlížením knih, předčítání pohádek, poslech pohádek, hra atd.
  12. Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má výdejnu (přesnídávky, obědy i svačiny) se dováží.
  13. Škola poskytuje celodenní pitný režim. Děti mají k dispozici dětský čaj, různých příchutí a vodu v zásobníku, na každé třídě.
  14. Škola dodržuje intervaly mezi jídly (3 hodiny).
  15. Škola poskytuje pomoc rodičům dětí, které přechází z plen na režim využití nočníku či WC.
 • Úplata za předškolní vzdělávání – školné a stravné

  1. Školné ve výši 650,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Školné je splatné vždy do 20.dne předcházejícího měsíce, ve kterém má být naplněno předškolní vzdělávání.
  2. Školné se hradí prostřednictvím převodu, na účet školy: 123456/0000; platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet na školy. Variabilní symbol pro platbu je rodné číslo dítěte.
  1. Stravné není obsaženo v ceně školného. Stravné se hradí ve výši 30,- Kč/den pobytu dítěte ve škole. Stravné ve výši dle předchozí věty zahrnuje přesnídávku, oběd, odpolední svačinu, pitný režim a ovoce a zeleninu po celý den.

Odhlašování dítěte probíhá v následujícím režimu:

 • Den před plánovanou absencí, do 15:00 hodin–SMS na telefonní číslo 700 000 000:

 • V den náhlé nemoci, do 8:00 hodin – SMS na telefonní číslo:

Poznámka: Zákonné zástupce dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání třídní učitelky v rámci individuální konzultace seznámí se systémem evidence absence. Zákonný zástupce obdrží u třídních učitelek kmenové třídy svého dítěte předlohu omluvenky dítěte. Kterou řádně vyplní po relevantní absenci dítěte v mateřské škole a to nejpozději do 2 kalendářních dní od návratu dítěte do mateřské školy. Předlohu zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce.

 • Ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  1. Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny .
  2. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.
  3. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravné.

Poznámka: Podmínky ukončení k předškolního vzdělávání definuje § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. , (školský zákon).

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to pouze z důvodu zásadních stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo přerušení musí být oznámen zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 • Podrobné informace o programu školy má možnost zákonný zástupce získat ve Školním vzdělávacím programu, dále Třídním vzdělávacím programu a na interním portálu školy, který je průběžně aktualizován. MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce včas a s předstihem.

 • Zákonný zástupce souhlasí s přepravou MHD a nasmlouvaným autodopravcem s fotografováním a pořizováním video záznamů svého dítěte a případným zveřejněním těchto záznamů z akcí pořádaných MŠ .Podpisová listina přiložena v evidenci ředitelky mateřské školy.

IV. Práva a povinnosti mateřské školy

 • Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně – vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat.

 • K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího personálního