dnes je 30.7.2021

Input:

Specifikace činnosti romského asistenta pedagoga

1.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2
Specifikace činnosti romského asistenta pedagoga

PhDr. Marta Teplá, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Romský asistent pedagoga

Úvodem této kapitoly je nutné předeslat, že platná školská legislativa termín „romský asistent pedagoga” nezná a nepoužívá. Jedná se pouze o účelnou specifikaci asistenta pedagoga původně pro žáky se sociálním znevýhodněním, v daném případě pro žáky romského etnika. Předpokládá se, že tímto asistentem pedagoga bude osoba romského původu, znalá romského jazyka a psycho-sociálních specifik romských žáků.

Činnost romských asistentů pedagoga je považována za mimořádně přínosnou pro úspěšné vzdělávání romských žáků a formování jejich vztahu ke školním povinnostem. Pozice asistenta pedagoga přináší i nové pracovní příležitosti pro romské spoluobčany v kulturním prostředí našich škol. Je tudíž i celospolečenským zájmem, aby se uvedených pracovních možností zúčastnilo co nejvíce zájemců.

Dokument „Strategie romské integrace do roku 2020” uvádí jako jeden ze specifických cílů Podporu doplnění vzdělání u dospělých Romů a celoživotní učení. Požadavek na kvalifikaci asistenta pedagoga včetně romského asistenta pedagoga ve smyslu § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, tomuto záměru plně odpovídá.

Pracovní činnosti a náplň

Hlavní úkol a náplň práce romského asistenta pedagoga představují tyto činnosti:

 • pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí,

 • pomoc pedagogům školy ve vlastní výchovně-vzdělávací činnosti, při komunikaci s žáky, při individuálním přístupu k žákům a odstraňování výchovných a vzdělávacích obtíží,

 • pomoc při mimotřídních a mimoškolních činnostech,

 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků,

 • spolupráce s romskou komunitou v místě školy/školského zařízení.

V konkrétní podobě se jedná o tyto aktivity ve vzdělávacím procesu školy:

 • znalost lokality, zvyků, obyčejů, kultury a tradic žijících komunit (zařazení témat do celoživotního vzdělávání pedagogů),

 • projekty školy, školy s celodenním programem (Liga komunitních škol), vybavení škol včetně vstupních hal, výzdoba akceptující multikulturní přístup (fotografie, knihy, časopisy, označení místností – piktogramy, jazyky komunit apod.),

 • osobní kontakty s představiteli komunit, aktivní formy spolupráce,

 • zapojení prvků ze života komunit do vyučovacího procesu (způsob oblékání, stravování, jazykové odlišnosti, zvyky a tradice apod.),

 • školní rituály (ranní shromáždění, oslavy – státní i individuální, projekty apod.),

 • mimoškolní akce (výlety, výměny škol, školy v přírodě, festivaly apod.),

 • otevření se školy a okolí veřejnosti (hřiště a tělocvičny, školní stravování, využití učeben v podvečerních a večerních hodinách, kurzy pro zákonné zástupce – např. PC, půjčovny knih, pomůcek, hraček apod.)

Osobnostní předpoklady

Předpokladem pro výkon funkce romského asistenta jsou především osobnostní kvality, kladný vztah k dětem a zájem o práci s nimi, přiměřená úroveň komunikačních dovedností a jednání, schopnost vlastního tvůrčího projevu a dobrá znalost českého i romského jazyka.

Romští asistenti pedagoga by měli být pozitivně laděni a svým vstřícným postojem schopni tlumit případná nedorozumění v oblasti vzdělávání svěřených žáků.

Ve své konkrétní pracovní činnosti by měl romský asistent pedagoga vycházet ze specifik žáků romského etnika, která jsou níže formulována za využití závěrečné zprávy výzkumného projektu GAC spol. s r.o. „Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže” z roku 2007:

„Pokud děti vůbec neabsolvovaly předškolní vzdělávání či jen v omezené míře, potýkají se po nástupu do 1. třídy především s nedostatečnou znalostí českého jazyka (hovoří v romském etnolektu češtiny, jejich slovní zásoba je často malá, takže nerozumějí řadě slov, která jejich neromští vrstevníci zcela běžně užívají). Problémy s jazykem se projevují ve špatných známkách z češtiny, ale ovlivňují i výsledky v řadě dalších předmětů. Tito žáci například neumějí držet tužku či nemají osvojeny základní hygienické a společenské návyky. Než si žáci tyto návyky stihnou osvojit, získají před nimi neromští spolužáci velký vzdělanostní náskok.

Množství zameškaných hodin ve všech ročnících obecně souvisí s prospěchem žáků; čím více hodin žák zamešká, tím hůře prospívá. Silnější je tento vztah na 2. stupni. Frustrace ze špatného prospěchu pak zpětně negativně ovlivňuje i míru absence. Počet zameškaných hodin však není v průběhu vzdělávání stejný, stoupá s přibývajícími ročníky.

Nahrávám...
Nahrávám...