Input:

3.5 Administrace spojená s předáváním školy při změně ředitele

6.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Administrace spojená s předáváním školy při změně ředitele

Mgr. Lucie Štěpánková

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou od roku 2012 vyhlašovány konkurzy, pokud jsou ředitelé ve funkci šest let. Podle § 166 odst. 3 v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce ředitele školy  může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

V konkurzech zpravidla uspěje většina původních ředitelů a ředitelek, avšak tam, kde bude školu v následujících šesti letech řídit někdo jiný, vyvstává potřeba předat školu nástupci tak, aby byla zachována kontinuita její činnosti. Přestože předávání školy může být spojeno i s nepříjemnými emocemi, je potřeba mu vždy věnovat velkou pozornost. O předání je potřeba provést zápis, nejlépe do připraveného předávacího protokolu. Nabízený výčet může škola využít jako pomoc při předávání agendy ředitele školy. Nejedná se ale o úplný a univerzální návod, vždy je totiž nutné respektovat podmínky konkrétní školy a doplnit jej o další potřebné údaje.

Jedná se zejména o předání:

 • dokumentace školy jako právního subjektu,

 • hospodářské dokumentace a účetní evidence,

 • personální a mzdové dokumentace,

 • pedagogické dokumentace,

 • dokumentace PO a BOZP,

 • klíčů a razítek,

 • hesel a přístupových kódů,

 • archivu školy.

Dokumentace školy jako právního subjektu

Jedná se o dokumentaci dokládající vznik právního subjektu, a jeho registraci na příslušných místech a také další doklady vzniklé v průběhu jeho existence:

 • zřizovací listina, dodatky ke zřizovací listině,

 • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách,

 • zápis do obchodního rejstříku,

 • přidělení IČ, DIČ, osvědčení o registraci,

 • Statut školy,

 • nájemní, popř. jiná smlouva k užívání nemovitostí, ve kterých je realizována činnost školy včetně příslušných pozemků

 • smlouvy zajišťující provoz školy,

 • směrnice, vnitřní předpisy a pravidla.

Hospodářská dokumentace a účetní evidence

Velmi důležité je pečlivé předání majetku, za který nový ředitel přebírá hmotnou odpovědnost. Vhodné je provést fyzickou inventuru majetku. Přestože se jedná o časově velice náročnou součást předávání školy, předejde se případným problémům, spojeným s komplikovaným dohledáváním majetku v evidenci školy. Samozřejmostí by měla být fyzická inventura pokladní hotovosti. Zkontrolovat a předat je potřeba:

 • majetek podle inventurních soupisů (OE, DHM, DDHM, Stavby),

 • finanční hotovost odpovídající zápisu v pokladní knize (včetně zápisu z mimořádné inventury pokladní hotovosti),

 • bankovní účty (nesmíme zapomenout na deaktivaci platebních karet a přístupových hesel a zrušení oprávnění přístupu k internetové obsluze bankovního účtu školy a zároveň i zrušení podpisových práv odcházejícího ředitele v bance),

 • dokumentaci hospodaření školy (Rozpočet školy, Roční uzávěrky, výpisy z bankovních účtů, přehledy hospodaření...),

 • výkazy (Výkaz o mateřské škole S1-01, Výkaz o ředitelství škol R-13, Výkaz o školním stravování Z 17-01...),

 • podací knihy pošty.