dnes je 15.7.2024

Input:

Zralost poznávacích (kognitivních) funkcí

31.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.2 Zralost poznávacích (kognitivních) funkcí

Mgr. Lenka Polášková

Dostatečná úroveň obecného rozumového nadání odpovídající nárokům počáteční výuky je jedním ze základních předpokladů vzdělavatelnosti vůbec. Je důležitou podmínkou toho, aby dítě bylo schopno chápat probíranou látku. Vývoj většiny dětí odpovídá věku, některé v něm však více či méně zaostávají nebo jsou nezralé pouze v některé z dílčích oblastí důležitých pro zvládání trivia (čtení, psaní a počítání). Do skupiny poznávacích předpokladů řadíme následující schopnosti a dovednosti:

  • vizuomotoriku a motoriku,

  • řečové dovednosti,

  • zrakové vnímání,

  • sluchové vnímání,

  • vnímání prostoru a orientaci v čase,

  • Předmatematické dovednosti.

Vizuomotorika a motorika dítěte

Motorika je celková pohybová schopnost člověka. Je spjata s rozvojem řeči, myšlení a lateralitou. Aby byl umožněn dostatečný rozvoj hrubé motoriky, je zapotřebí poskytnout dítěti dostatečné množství přirozeného pohybu a podporovat ho ve sportovních aktivitách, které jsou přiměřené jeho věku. Procvičování koordinace těla a pohybů ruky lze trénovat např. také při stolování, při nácviku oblékání, hygienických dovedností, při pomoci v domácnosti. Dítě by mělo dělat věci, které již samo zvládne, neměli bychom je dělat za něj. Procvičování motoriky se může uskutečňovat při hře s různými stavebnicemi, skládankami, mozaikami, při navlékání korálků a samozřejmě jsou důležité i rukodělné činnosti, kdy dítě může pracovat s modelínou, moduritem, stříhá nůžkami, lepí apod.

Měsíc   Typologie grafomotorického cviku   Nákres grafomotorického cviku   Příklady  
ZÁŘÍ   houpání, kývání  

 
houpačka, hnízdo  
ŘÍJEN   mletí, vinutí  

 
klubko, šnek…  
LISTOPAD   vertikální a horizontální linie  

 
dešťové kapky, plot…  
PROSINEC   vertikální a  horizontální smyčky  

 
kouř z  komína  
LEDEN   oblouček nahoru a dolů  

 
zajíček, krtkovy hromádky, žába skáče  
ÚNOR   lomená linie  

 
rampouchy, sluneční paprsky  
BŘEZEN   vlnovka  

 
voda, had…  
DUBEN   ležatá osmička  

 
mašle  
KVĚTEN   smyčky  

 
vlaštovky  

Obrázek 1: Ukázka plánu nácviku a procvičování grafomotoriky.

V rámci nácviku grafomotoriky a správného tzv. špetkového úchopu bychom se neměli zaměřovat pouze na činnosti s tzv. pracovními listy, ale zapojovat děti do pestré vzdělávací nabídky. Například hry s vodou, kinetickým pískem, běžným pískem, činnosti s plastelínou, moduritem atd.

Vlastní kresebná cvičení začínáme na velkou plochu, formát postupně zmenšujeme, napřed zkoušíme volné čmárání po ploše (míč se kutálí), pak již řízené: motání klubíček, kruhy jako točící se kola, vlnovka jako vlnky na vodě, tečky jako zobání kuřátek nebo zasněžená chaloupka, dále pak spojení bodů čarami : různým směrem – hromada prken, stejným směrem – plot, hřeben zleva doprava – žebřík, jízda autem, dolní oblouk – zleva doprava, houpačka se houpe, tašky na střeše, horní oblouk – zleva doprava: duha, hromádka od krtka, hory, kruhy: sněhulák, let motýla okolo kytičky, stonožka, smyčky : pletení svetru, kouř, osmičky: let motýla, šikmé čáry : prší, ovál: velikonoční vejce, trojúhelníky: pyramidy, vybarvování.

Grafomotorika a její úskalí

Fyziologické úchopy – takto ano

Úchop dlaňový

Dlaňový úchop se objevuje mezi 4–6 měsícem věku dítěte.

Úchop dlaňový, s palcem nahoře

Jedná se o úchop dětí v batolecím věku, které teprve s uchopováním psacího náčiní experimentují. Sevřená ruka je většinou kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramena. Je to úchop pro děti fyziologický, dítě zatím neovládá jemnou motoriku prstů. S přibývajícími zkušenostmi se tento úchop mění a přechází na úchop prstový.

Úchop dlaňový, s palcem dole

Tento úchop je další variantou dlaňového úchopu mladších dětí. Využívají ho většinou při kreslení na svislé plochy papíru, zdí.

Úchop špetkový

Špetkového úchopu se účastní tři prsty. Palec a ukazováček jsou bříšky prstů proti sobě a prostředníček hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu. Prsteníček a malíček jsou přitisknuté k prostředníčku, dlaň musí zůstat volná. Tento úchop je pro ruku nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska pohybu. Všechny ostatní úchopy znesnadňují grafický projev. Před vyvozením správného špetkového úchopu některé děti zpočátku používají bříška prostředníku. Toto držení velmi omezuje pohyblivost ruky při psaní.

Nesprávné úchopy – takto ne

Úchop s palcem přes tužku

Ukazováček a prostředníček jsou na správném místě, ale palec není naproti ukazováčku, ale je vysunutý přes psací náčiní. Při tomto úchopu se tužka posunuje z místa kožní řasy mezi palcem a ukazováčkem na třetí článek ukazováčku a směřuje místo za rameno od těla. Při fixování tohoto nesprávného úchopu se může vyklenout i zápěstí a vzniká drápovitý úchop, který znemožňuje při psaní pohybovat zápěstím.

Úchop s vysoko položeným ukazováčkem

Prsty vytvářejí přílišný tlak na psací náčiní, ukazováček se prohýbá a je ve špatném položení. Prsty jsou omezené v pohybu a při potřebě delšího a rychlejšího psaní se snižuje rychlost a kvalita písma. Ruka bolí a je

Nahrávám...
Nahrávám...