dnes je 19.7.2024

Input:

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

JUDr. Hana Poláková

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině prošel od svého vzniku v roce 2014 již několika novelizacemi. V tomto článku shrnujeme veškerá ustanovení podle aktuálního i budoucího znění od 1. 10. 2024.

Dne 29. listopadu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě absence služeb, které by představovaly záruku péče o dítě za zákonem vymezených podmínek. Rodičům se umožňuje udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupný návrat nebo vstup na trh práce. Zákon upravuje poskytování pravidelné péče o dítě mimo režim školských předpisů a reaguje tak i na dočasný převis poptávky nad nabídkou volných míst v předškolním vzdělávání. Jeho autorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, nerozšiřuje tedy řadu právních předpisů upravujících školskou problematiku. Nicméně vedle předškolního vzdělávání v mateřské škole se zavádí nový právní institut – služba péče o dítě v dětské skupině, se kterým je vhodné se seznámit.

Zákon v původní podobě definoval službu péče o dítě ve školské skupině jako činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, které je poskytováno mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, a to v souladu se zpracovaným a schváleným plánem výchovy a péče o dítě.

Novelizace zákona s účinností od 1. 7. 2017 tuto službu definují nově jako činnost provozovanou poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen “poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Od 30. 9. 2024 zákon upravuje vedle podmínek, za nichž se služba poskytuje, podmínek pro získání oprávnění k poskytování služby a s tím spojený výkon veřejné správy i p odmínky financování služby péče o dítě v dětské skupině.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině

Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen “poskytovatel“). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je zaměstnavatelem. Za rodiče se považuje též jiná osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Poskytovatelem služby péče o dítě může být:

 1. fyzická osoba, nebo právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodiče
 2. nemusí být zaměstnavatelem, pokud je
  • ústavem,

  • právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím předmětem činnosti,

  • územním samosprávným celkem nebo jim založenou příspěvkovou organizací,

  • obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,

  • nadací nebo nadačním fondem,

  • vysokou školou,

  • spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami,

  • veřejnou výzkumnou institucí, nebo

  • pečující osobou poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 děti.

 3. Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině ostatním rodičům.

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině

Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů, o který je nutno požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je:

 • bezúhonnost osoby, která má být nebo je poskytovatelem, a jde-li o právnickou osobu, též bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu,

 • právo osoby, která má být nebo je poskytovatelem, k užívání prostor, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,

 • zajištění hygienických požadavků na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v dětské skupině,

 • zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany,

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která má být nebo je poskytovatelem,

 • u organizační složky státu souhlas správce kapitoly státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu součástí, s žádostí o udělení oprávnění; správci kapitoly státního rozpočtu se tento souhlas neuděluje,

 • u státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem souhlas zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní plní funkci zřizovatele podle rozpočtových pravidel, s žádostí o udělení oprávnění a

 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Služba se poskytuje jen rodičům dětí, kterým je služba péče o dítě v dětské skupině určena. Poskytuje se rodičům dítěte od věku 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku. Rozsah poskytované služby je nejméně 6 hodin během provozního dne.

 • Další podmínky pro zápis

 • bezúhonnost pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě,

 • odborná způsobilost pečující osoby,

 • zdravotní způsobilost pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských službách (zákon č. 373/2011 Sb.),

 • dosažení věku 18 let a plná svéprávnost pečující osoby.

Bezúhonnost se posuzuje obdobně jako ve školství na základě výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Fyzická osoba dokládá, že nebyla pravomocně odsouzena pro

 • úmyslný trestný čin,

 • trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných,

 • trestný čin proti rodině a dětem, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost péče o dítě

 • správní trest za spáchání přestupku pro nesplnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole dodržování standardů kvality péče

Zákon předepisuje pečujícím osobám odbornou způsobilost. Ta je pojata celkem široce:

 1. odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa (zákon č. 96/2004 Sb.),
 2. odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách se středním vzdělání s maturitní zkouškou (zákon č. 108/2006 Sb.),
 3. odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta pedagoga, speciálního pedagoga nebo vychovatele (zákon č. 563/2004 Sb.),
 4. profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (autorizujícím orgánem pro profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je Ministerstvo práce a sociálních věcí, proces autorizace se zajišťuje podle zákona č. 179/2006 Sb.) nebo
 5. odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře (zákon č. 95/2004 Sb.).

Poskytovatel je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky.

Účastí v kurzu zaměřeném na rozvoj odborné způsobilosti pečující osoby ve vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti zaměstnavatele, nebo absolvování odborné stáže na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž, si pečující osoba prohlubuje svou kvalifikaci podle zákoníku práce. Poskytovatel je povinen uchovávat doklady o dalším vzdělávání pečujících osob po dobu 3 let ode dne jeho vystavení.

 • Standardy kvality péče

Kvalita služby péče o dítě v dětské skupině se ověřuje pomocí standardů kvality péče, které je poskytovatel povinen dodržovat. Standardy kvality péče jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte a personálního a provozního zabezpečení. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů.

V této souvislosti ministerstvo stanoví vyhláškou

a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte obsah těchto kritérií:

 1. kvalita plánu výchovy a péče,
 2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině,
 3. sledování vývoje dítěte,
 4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte,

b) v oblasti personálního zabezpečení obsah těchto kritérií:

 1. péče o zaměstnance,
 2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,

c) v oblasti provozního zabezpečení obsah těchto kritérií:

 1. dodržování vnitřních pravidel,
 2. zajištění bezpečnosti dětí,
 3. řešení mimořádných situací,
 4. bodové hodnocení a nejnižší počet bodů potřebných pro plnění standardů kvality péče.

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována:

 • bez úhrady nákladů nebo

 • s částečnou úhradou nákladů nebo

 • plnou úhradou nákladů.

To neplatí v případech, ve kterých je financování této služby zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny na kapacitní místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku, kdy je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována za úhradu nákladů rodičem v maximální výši stanovené nařízením vlády v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem, ke kterému došlo od počátku měsíce nabytí účinnosti právní úpravy stanovující platnou výši této úhrady do září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém dojde ke zvýšení této úhrady, za podmínky, že v tomto období dojde k růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem alespoň o 5 %.

Pečující osoba poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině za odměnu, která se pro účely tohoto zákona považuje za úhradu nákladů.

Výše úhrady nákladů v konkrétním případě je stanovena na základě kritérií, které je poskytovatel povinen stanovit. Mezi náklady souvisejícími se službou péče o dítě v dětské skupině, tj. zřizovací a provozní náklady, patří zejména náklady na úpravy prostor, pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého hmotného majetku a drobného spotřebního materiálu, náklady na mzdy pečujících osob (včetně povinných odvodů) a náklady na běžný provoz dětské skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd.). Účetní záznamy o poskytování péče o dítě se vedou odděleně od ostatních účetních nákladů, aby byla zajištěna průkaznost hospodaření a financování služby a efektivní kontrola hospodaření.

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině

Počet dětí na jednu dětskou skupinu je stanoven obdobně jako v mateřské škole. Nesmí být vyšší než 24 dětí. Je-li 1 kapacitní místo obsazeno během dne po dobu, která je kratší než celková doba, po kterou je služba péče o dítě v dětské skupině během dne poskytována, může se toto kapacitní místo ve zbývající době obsadit dalším dítětem.

Pokud je v dětské skupině dítě mladší 2 let nebo dítě zdravotně postižené, zohlední poskytovatel tuto skutečnost při stanovení počtu pečujících osob.

Do nejvyšší možné kapacity dětské skupiny se započítává též dítě, jehož rodičem je pečující osoba a o něž tato pečující osoba pečuje v době poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Obecně je stanoveno, že na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. Na 7 až 12 dětí připadají 2 pečující osoby. Na 13 až 24 dětí ve skupině připadají 3 pečující osoby.

Stravování

Na rozdíl od předškolního vzdělávání, kde je školní stravování nezbytnou součástí pobytu dítěte v mateřské škole, v dětské skupině není povinen poskytovatel poskytnout stravovací služby. Pokud se však poskytovatel dohodne s rodiči, mohou být stravovací služby poskytovány. Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. To neplatí, jde-li o dítě ve věku od 6 do 12 měsíců. Kterému zajišťuje stravu rodič.

Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.).

Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné (zákon č. 258/2000 Sb.) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 178/2002).

Onemocnění dítěte

Zákon upravuje i postup při onemocnění dítěte, kdy při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. Cílem je zabránit ohrožení zdraví dítěte nebo zabránění vzniku rizika zhoršení jeho stavu.

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče

Tak jako ředitel mateřské školy vydává školní řád, tak poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen vydat vnitřní pravidla, která ukotvují provozní a organizační záležitosti související s fungováním dětské skupiny. Vnitřní pravidla musí být zpřístupněna v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vnitřní pravidla obsahují:

 • identifikaci poskytovatele podle toho, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu nebo organizační složku státu,

 • název dětské skupiny a její kapacitu,

 • adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

 • podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou úhradou nákladů kritéria na základě kterých je v konkrétním případě určena výše úhrady nákladů,

 • provozní dny.

Výchova a vzdělávání v mateřských školách probíhá podle školního vzdělávacího programu zpracovaného v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství a mládeže. V rámci péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče”) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Na rozdíl od vnitřních pravidel jde o úpravu základního obsahu aktivit v dětské skupině.

Školský zákon vyjmenovává výchovná opatření, která lze v rámci výchovy a vzdělávání použít v případě porušení školního řádu. Zákon o službě péče o dítě v dětské skupině naopak vyjmenovává, co je zakázáno v rámci péče o dítě použít. Půjde o:

 • nepřiměřený výchovný prostředek,

 • nepřiměřené omezení,

 • výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte,

 • výchovné prostředky, které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Plán výchovy a péče o dítě je povinen poskytovatel zveřejnit obdobně jako zveřejňuje vnitřní pravidla. Tedy v prostorách, kde se péče poskytuje a které jsou přístupny rodičům. Využít lze i webové stránky.

Evidence dětí v dětské skupině

Za obdobu školní matriky vedené ve školách a školských zařízeních lze považovat vedení evidence dětí v dětské skupině. Ta slouží zejména pro účely kontroly podmínek poskytování péče. Obsahuje:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
 2. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
 3. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
 4. dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
 5. údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
 6. údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
 7. telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
 8. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci; lékařský posudek a doklad vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li dítě registrujícího poskytovatele
 9. žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny, doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.

Dokladem je

 1. pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče,
 2. dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu,
 3. dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce - krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 4. dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské skupiny lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a doklad podle odstavce 1 písm. h). Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost do doby změny zdravotní způsobilosti dítěte. Dojde-li ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, je rodič povinen doložit nový lékařský posudek do 10 dnů ode dne zániku platnosti původního lékařského posudku.

Rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte do dětské skupiny doklady podle odstavce 1 písm. i). Rodič je povinen oznámit a doložit všechny změny skutečností uvedených v dokladech podle odstavce 1 písm. i) do 10 dnů ode dne jejich vzniku.

Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tomuto dítěti.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o preventivní prvek ve vztahu k potenciálně vzniklé škodě v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině. Výběr pojišťovny, rozsah a výše pojistného plnění je ponechán na uvážení a rozhodnutí poskytovatele služby.

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vztah mezi poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině a zákonným zástupcem dítěte upravuje smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Ta se uzavírá písemně před zahájením poskytování služby. Jedná se o občanskoprávní vztah mezi poskytovatelem služby a jejím příjemcem.

Zákon předepisuje náležitosti této smlouvy takto:

 1. místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 2. výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
 3. podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
 4. ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
 5. ujednání o postupu v případě onemocnění dítěte,
 6. způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
 7. dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.

Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. Smlouva je součástí evidence dětí vedené poskytovatelem za účelem kontroly podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen oznámit rodiči nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Není-li možné přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině rodiči oznámit ve lhůtě podle věty první, oznámí poskytovatel rodiči přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině bezodkladně poté, co se o důvodu přerušení dozví. Oznámení o přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytovatel zveřejní též v prostorách dětské skupiny, které jsou přístupné rodiči.

Technické požadavky na stavby

Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy (vyhláška č. 268/2009 Sb.) na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Stanovením technických a níže uvedených hygienických požadavků na prostor a provoz jsou plně respektovány potřeby dítěte, jeho zdravý vývoj a charakter činnosti péče o dítě a zajištění ochrany zdraví dětí.

Hygienické požadavky na prostory a provoz

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské skupiny.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 281/2014 Sb.).

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 410/2005 Sb.). Budou zde tedy platit stejné požadavky jako v běžné mateřské škole.

Zákon č. 247/2014 Sb. ve své další části upravuje vznik, změnu a zánik oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a vedení evidence poskytovatelů této služby.

Žádost o udělení oprávnění a zápis do evidence poskytovatelů

Žádost, kterou lze podat i přes elektronickou aplikaci ministerstva, obsahuje:

 1. název dětské skupiny a její požadovanou kapacitu,
 2. adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 3. předpokládaný den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Součástí žádosti o udělení oprávnění je

 1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu,
 3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,
 5. doklad o bezúhonnosti osoby podle § 5a odst. 3,
 6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Rozhodnutí o udělení oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše žadatele do evidence poskytovatelů a o provedení zápisu ho vyrozumí. Oprávnění vzniká dnem zápisu.

Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 a § 12, ministerstvo žádost o udělení oprávnění zamítne.

Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

Oznámení poskytovatele o změně kapacity dětské skupiny, místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a názvu dětské skupiny se považuje za žádost o změnu oprávnění zapsaného v evidenci poskytovatelů. Rozhodnutí o změně oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše změnu oprávnění do evidence poskytovatelů a poskytovatele o provedeném zápisu vyrozumí. Změna oprávnění vzniká dnem zápisu.

Zánik oprávnění

Oprávnění poskytovat služby péče o děti v dětské skupině zaniká

 1. smrtí poskytovatele,
 2. zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
 3. zrušením.

Zrušení oprávnění

Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže

 1. poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1 písm. a) a e),
 2. poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem,
 3. poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle odstavce 3 ve lhůtě stanovené
Nahrávám...
Nahrávám...