dnes je 30.6.2022

Input:

Základní terminologie cyklu projektového plánování

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Základní terminologie cyklu projektového plánování

Bc. Lenka Polášková

Doba realizace projektu

Doba realizace projektů je termín, odlišující se zejména typem projektů. Pohybuje se standardně od několika měsíců po několik let.

Etapa projektu

Projekty grantové či dotační podpory bývají členěny do konkrétních etap. Obvykle se jednotlivé etapy odvíjejí od průběhu – fáze projektu. Každá fáze – etapa projektu musí být kontrolovatelná. Jedná se primárně o časově, realizačně i finančně nezávislou fázi.

Evaluace

Evaluací v souvislosti s cyklem projektového plánování rozumíme proces hodnocení, jakým způsobem je nakládáno s prostředky veřejné finanční podpory. Samozřejmě může být evaluace také záležitostí prostředků neveřejného charakteru.

Finanční kontrola

Finanční kontrola projektu zajišťuje kontrolu a prověřování, jakým způsobem je nakládáno s prostředky veřejné finanční podpory či prostředky neveřejného charakteru. Jakým způsobem je zajištěna jejich ochrana a kontrola proti nesrovnalostem či nedostatkům. Ale také zda je s prostředky nakládáno účelně.

Grantys

Grantys je online databázový systém, prostřednictvím kterého se vkládají žádosti o poskytnutí grantu.

Využívají jej zpravidla nadační organizace pro správu projektů.

Indikátor

Indikátory neboli ukazatelé. Jsou určeny pro sledování – monitorování průběhu projektu. Mohou být dále zaměřeny na monitorování konkrétní oblasti podpory nebo specifických priorit.

Kolová výzva

Příjem žádosti o dotace či granty je vymezen v konkrétním, jasně vymezeném termínu. Obvykle trvá několik týdnů až měsíce.

Například Vláda České republiky poskytuje účelové dotace v programu zaměřeném na oblast lidských práv. Hlavním cílem je podpora obyvatel nacházejících se v obtížné životní situaci.

Sekce lidských práv je rozdělena do celkem pěti oblastí:

• Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

• Podpora terénní práce.

• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti.

• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.

• Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Užitečné informace naleznete zde:

Název organizace:

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4,

118 01 Praha 1

Zdroj: < http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dotace/ >

Kontrola formálních náležitostí žádosti

Vždy je každá žádost prvotně posouzena z hlediska formálních náležitostí, tedy zda splňuje podmínky definované výzvou.

Kontrola fyzické realizace projektu

Kontrola skutečné – fyzické realizace projektu může probíhat v rámci jeho průběhu, ale také po jeho zakončení. Kontroly mohou být plánované i neplánované. Obsah jednotlivých kontrol se může lišit dle priorit.

Příklady obsahu kontrol:

- identifikace kontrolovaného subjektu;

- označení projektu;

- plnění podmínek definovaných smlouvou;

- porovnání fakturačních podkladů a údajů s údaji z projektu.

Monitorovací zpráva

Dokument, který příjemce grantu či dotace zpracovává pro poskytovatele. Zpravidla definuje informace týkající se průběhu projektu. Náležitosti jsou předem definovány ve smlouvě.

Obsahuje například:

- údaje o financování;

- způsob řešení problémů, které vzniknou v průběhu projektu;

- vliv projektu na cílovou skupinu atd.

Neinvestiční projekt

Bývá zaměřen na tzv. „měkké aktivity”, například vzdělávání, rekvalifikace, organizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.

Oprávněný žadatel

Oprávněný žadatel – příjemce je vymezení cílové skupiny žadatelů, kterým je výzva určena. Může se jednat o obce, příspěvkové organizace, vysoké školy atd.

Poskytovatel grantu či dotace

Organizace, subjekt, který za určitých, zpravidla předem stanovených podmínek poskytuje finanční prostředky pro projekt předkládaný žadatelem.

Průběžná zpráva

V průběžné zprávě příjemce dotace či grantu informuje poskytovatele o průběhu projektu. V některých případech si průběžnou zprávu může poskytovatel vyžádat „namátkově”.

Příjemce podpory

Skupina tzv. oprávněných žadatelů, případně příjemci podpory. Obecné vymezení skupiny relevantních – možných žadatelů.

Nahrávám...
Nahrávám...