dnes je 30.11.2022

Input:

Vzor předlohy rozpočtu projektu žádosti o poskytnutí dotace NNO v rámci programů státní podpory práce s dětmi a mládeží

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2
Vzor předlohy rozpočtu projektu žádosti o poskytnutí dotace NNO v rámci programů státní podpory práce s dětmi a mládeží

Bc. Lenka Polášková

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Zdroj: < http://www.msmt.cz/mladez/rozpocet-projektu>

Rozpočet projektu

Požadavek podle nákladových položek

Žadatel:

Program:

Název projektu:

Termín konání projektu:

Náklady

Druh výdajů Celkový rozpočet Požadovaná dotace
Materiálové náklady                                                                            
Z toho: materiál                                                                          
vybavení                                                                               
kancelářské potřeby                                                                                   
jiné (specifikovat)                                                                                     
                                                                                                                          
                                                                                                                                  
Nemateriálové (služby)                                                                                     
Z toho: nájemné                                                                                       
poštovné, telefon, fax                                                                                         
internet                                                                                        
cestovné1                                                                                      
cestovné zaměstnanců2                                                                                        
doprava3                                                                                       
propagace                                                                                   
energie                                                                                              
jiné provozní náklady                                                                                           
jiné (specifikovat)                                                                                       
honoráře4                                                                                          
opravy a údržba                                                                                           
pořízení DHIM (specifikovat)                                                                                            
školení, vzdělávání                                                                                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            
Osobní náklady                                                                                                 
Z toho: mzdy                                                                                                
toho: sociální a zdravotní pojištění                                          

 
                                         
ostatní osobní náklady                                          
                                         
počet osob                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

Příjmy

Příjmy z projektu                                             
Vstupné                                          
Kurzovné                                          
Z prodeje                                          
Jiné (specifikovat)                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
Další zdroje financování projektu                                          
Vlastní vklad žadatele                                             
Členské příspěvky                                             
Dotace od ústředních orgánů mimo MŠMT                                             
Dotace od kraje                                             
Dotace od obce                                             
Dotace úřadu práce                                             
Příspěvky od sponzorů                                             
Prostředky ze strukturálních fondů                                             
Prostředky z nadací                                             
Zahraniční zdroje                                             
Jiné (specifikovat)                                             
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
PŘÍJMY CELKEM                                             
Rozdíl mezi náklady a příjmy                                             
POŽADOVANÁ DOTACE V KČ                                             
% požadavek z celkových nákladů                                             

Poznámka:

Nutno vyplnit oba sloupce na straně 1 a v příloze odůvodnit jednotlivé položky!

 

 

 

Datum: Razítko, podpis:

Podrobné zdůvodnění požadovaných položek

Žadatel:                                                                                                                         


Přesný název projektu:                                                                                                 


Pokyny k vyplnění:

Konkretizujte jednotlivé položky. U dopravy a přepravy materiálu uveďte, kým bude zajišťována, u nájemného pak jaké prostory. U osobních nákladů vyplňte samostatnou přílohu č. 2 – uvádějte přesný počet osob a jejich podíl na projektu. Rozlište způsob spolupráce (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda
o pracovní činnosti) apod. Není-li předem znám konkrétní poskytovatel služby, uveďte alespoň obecné označení (např. vlastní doprava, dodavatelská firma, fyzická osoba apod.).

Položka Požadovaná výše dotace Odůvodnění požadavku
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              

Příloha podrobného rozpočtu projektu – část osobní náklady

A – Dohody podle zákoníku práce

Jménoa příjmení5 Funkce Úvazek Mzdy na 1 měsíc Počet měsíců Mzda celkem Požadovaná dotace
                                                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                       

B - Dohody uzavřené podle občanského zákoníku

Jméno a příjmení6 Funkce Druh činnosti Celkem hodin Odměna za 1 h Odměna celkem Požadovaná dotace
                                                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
Nahrávám...
Nahrávám...