dnes je 15.7.2024

Input:

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

1.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci asistenta s učitelem, ale ve většině ohledů jsou informace shodně platné i pro oblast spolupráce s vychovatelem, například ve školní družině.)

Tématu vzájemných postojů a spolupráce se v uplynulých letech věnovaly Hájková a Strnadová (2018), které na základě výzkumu mezi šesti desítkami asistentů pedagoga identifikovaly tyto nejčastější postoje učitelů vůči asistentům pedagoga:

  • odmítavé – učitel nestojí o přítomnost asistenta pedagoga ve třídě;

  • nadřízené – učitel dává až příliš najevo svou profesní převahu;

  • konkurenční – učitel se obává zásahů práce druhého dospělého;

  • respektující – učitel si váží pomoci a specifických dovedností asistenta;

  • partnerské – učitel bere asistenta jako rovnocenného spolupracovníka.

„Odmítavé” a „konkurenční” postoje jsou v praxi dány zejména nedostatkem informací, které učitelé o profesi asistenta pedagoga mají – učitelé, kteří jsou dobře seznámeni s profesí asistenta pedagoga, obvykle vítají přítomnost podpůrného pracovníka ve třídě a vědí, že asistent bude postupovat podle jejich zadání. „Nadřízené” postoje často zrcadlí obecně lidskou chybu, kdy učitel zbytečně znevažuje roli a význam asistenta pedagoga. Jako optimální pro praxi se pak jeví postoje „respektující” a „partnerské”, které jsou mimo jiné i vhodným modelem spolupráce pro žáky a ukazují, že i přes odlišnou profesní kvalifikaci se mohou dva dospělí navzájem respektovat a účinně spolupracovat.

V obecné rovině lze pro spolupráci asistenta pedagoga s učitelem definovat těchto několik základních pravidel:

  1. Asistent i učitel by se měli navzájem respektovat a těžit ze znalostí toho druhého. Asistent by měl respektovat řídící roli učitele, který je v jejich tandemu tím více kvalifikovaným profesionálem a má rozhodující slovo. Na druhou stranu učitel by měl dávat najevo, že oceňuje pomoc asistenta pedagoga a že respektuje, že v některých oblastech (třeba porozumění pro rodinné zázemí a kulturu žáka) mohou být znalosti asistenta rozsáhlejší než znalosti učitele.
  2. Asistent i učitel by měli dobře rozumět základnímu smyslu asistentské profese – tedy by měli vědět, že asistent pedagoga je ve třídě v první řadě proto, aby pomohl učiteli s odborně méně náročnými činnostmi, a tím zajistil, že se učitel bude moci intenzivněji věnovat kvalifikované výuce jak u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i u ostatních žáků třídy.
  3. Asistent i učitel by měli mít dostatečný prostor společné konzultace – tak aby si mohli, například před začátkem vyučování nebo naopak po konci vyučování, v klidném prostředí sdělit své postřehy z výuky a domlouvat se na další společné práci.
  4. Rozdělení práce mezi asistentem a učitelem by mělo respektovat jejich odlišnou úroveň vzdělání. Učitel by se měl ve své práci primárně soustředit na odborně kvalifikované činnosti (plánování učiva, výklad nové látky, hodnocení apod.), a to jak při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i při práci s ostatními žáky třídy. Asistent by měl primárně zajišťovat méně odborně kvalifikované činnosti (dohled nad individuální i skupinovou prací žáků, manipulaci s pomůckami, procvičování již osvojené látky apod.), a to rovněž jak u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i u ostatních žáků třídy.
  5. Asistent pedagoga by měl znát IVP (individuální vzdělávací plány) a PLPP (plány pedagogické podpory) žáků, se kterými pracuje. Tyto plány sice vždy primárně vypracovává učitel, asistent by ale měl být podrobně seznámen s jejich zněním tak, aby mohl přizpůsobit svou individualizovanou
Nahrávám...
Nahrávám...